Кметът Пламен Стоилов определи границите на районите, в които през следващата година Община Русе ще организира сметосъбиране и почистване

Със Заповед №РД-01-2880 от 25.10.2013г., кметът Пламен Стоилов определи границите на районите, в които през следващата година Община Русе ще организира услугите по: 1. Събиране и извозване на битови отпадъци; 2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други инсталации; 3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. По т. А. ГРАНИЦИ град Русе: • Източна промишлена зона, ж.к. „Изток”, ж.к. „Здравец” и ж.к. „Родина 2”:…

Source: *119564.html

    

Сподели: