коалиция Алтернативата на гражданите Бяла

Коалиция „Алтернатива на гражданите“ с активна позиция по няколко теми по време на редовното заседание на ОбС – Бяла

На 30.01.2024 г. Общински съвет Бяла проведе своето редовно заседание. Още в началото председателят на ОбС връчи на г-н Д. Брашнаров писмени отговори на негови питания чрез Председателя на ОбС до кмета на Община Бяла, съгласно Правилника на ОбС Бяла и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Въпросите на г-н Брашнаров бяха относно:

Видовете извършени строително-монтажни работи /СМР/ и размера на направените разплащания договори:

– Договор № Д-76/22.04.2021 г с изпълнител „ Трейс Груп Холдинг” АД за „Консервация и

реставрация на моста на Колю Фичето над река Янтра при гр. Бяла – Мост”;

– Договор Д-150/01.07.2021 г. с изпълнител „Техно Строй България” ООД за „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето над река Янтра при гр. Бяла – Сграда и съпътстваща инфраструктура”. Задълженията към кой от двата договора са?

Закупуване на дизелов генератор от реализирани икономии на стойност до 26 000 лева за нуждите на Дом за стари хора с. Бистренци. Въпросът му е реализираните икономии от какъв вид са? Вода, ел. енергия, СМР, ремонтни работи, заплати…

Със съдържанието на отговорите на кмета ще Ви запознаем на по-късен етап.

В проектът на дневния ред на заседанието на ОбС Бяла на 30.01.2024г. под точка 5 беше внесена докладна записка от Кмета на общината относно даване на съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Бяла и одобряване на пазарна оценка.

Вносителят беше оттеглил докладната записка преди заседанието! Причината така и не стана ясна! Групата на КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ имаха много уточняващи въпроси около мотивите изложени в докладната записка и проекта за решение!

По точка 9 от проекта за дневен ред, която стана точка 8 при приемане на дневния ред след оттегляне на докладната записка по точка 5, относно разходване на средства, събрани от Община Бяла за месечни отчисления по чл. 60, ал.2, т. 1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за периода 01.01.2024г. до 31.12.2024г. г-н Брашнаров зададе въпрос на кмета на община Бяла какъв е размерът на събраните средства за месечните обезпечения и отчисления за 2023г. по цитираните по-горе членове. Отговорът беше около 30 хил. лв. за първото тримесечие и очаквани около 100 хил. лв. за 2024г. Тоя отговор не беше убедителен, мотивиран и достатъчен!

Поради тази причина групата на КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ гласуваха „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“.

Сподели: