Профилирана английска гимназия „Гео Милев“

Кога едно деяние е нарушение и кога престъпление дискутираха съдия Черкезова и ученици от Английската гимназия

За пореден път в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ ученици от Профилирана английска гимназия „Гео Милев“ гр. Русе се срещнаха с магистрат от Окръжен съд – Русе.

В рамките на един учебен час съдия Татяна Черкезова, излизайки от сложната юридическа терминология, запозна учениците с понятията „деяние“ (в двете му форми – действие и бездействие), „нарушение“ и „престъпление“. Давайки пример с „шофиране в пияно състояние“ лекторът обясни, че дали едно деяние е нарушение или престъпление зависи от неговата обществена опасност и че в случая концентрацията на алкохол в кръвта ще определи дали извършеното е административно нарушение по Закона за движението по пътищата или престъпление по Наказателния кодекс.

По време на срещата бяха засегнати и въпросите за наказателната отговорност на непълнолетните лица, видовете наказания, които могат да им бъдат налагани, видовете мерки за възпитателно въздействие по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). Съдията разясни, че мярка по ЗБППМН се налага спрямо малолетни и непълнолетни лица, извършили противообществени прояви, както и спрямо непълнолетни, извършили престъпления, но освободени от наказателна отговорност. Учениците научиха, че в Наказателно-процесуалния кодекс са разписани особените правила, по които се разглеждат делата, когато престъпленията са извършени от непълнолетни лица.

Втората част на срещата протече под формата на дискусия по въпроси на учениците: „Ако едно дете счупи прозорец, това нарушение или престъпление е?“, „Престъпление или нарушение представлява нанасянето на побой?“, „Какви наказания се налагат за престъпления против републиката?“, „Когато е извършено едно престъпление, но няма свидетели, как се преценява кой е виновен?“.

Сподели:

Още новини от деня