радиатор отопление

Кога трябва да подменим уредите за измерване на топлинна енергия, топломерите и водомерите в домовете ни?

„Индивидуалните топломери, електронни разпределители и водомери у дома трябва да бъдат сменени в случай на техническа неизправност. Най-честият проблем е угаснал дисплей на уреда. При този случай клиентите трябва да се свържат техния топлинен счетоводител.“ заяви инж. Севдалин Желев, директор на „Топлофикация Русе“. Той обясни, че преди началото на новия отоплителен сезон всички клиенти имат ангажимент да проверят дали всички устройства за отчитане на потребената топлинна енергия и гореща вода работят. Инж. Желев напомни, че уредите подлежат на периодична метрологична проверка в акредитирана лаборатория. „Ако устройствата са с изтекла метрологична проверка и не са минали нова, съгласно издадени предписания, на клиентите ще се начислява определената по норматив максимална мощност. Обичайно периодът при водомерите е 10 години, при топломерите – 5 години“, посочи инж. Желев.

Инж. Севдалин Желев уточни, че ако измервателният уред изгасне по време на отоплителния сезон, тогава се начислява консумация, аналогична на предишния отоплителен период и се издава предписание, че разпределителят трябва да се смени. Той предупреди, че ако след предписание устройството не се подмени, отново се начислява максимална мощност. „В Наредбата за топлоснабдяването е записано, че максимална мощност се начислява, когато има манипулация на уреда“, допълни инж. Желев.

Преди началото на отоплителен сезон 2022/2023 г. клиентите трябва да извършат оглед и на вътрешната отоплителна инсталация. Директорът обясни, че при установяване на повреда, проблемът е необходимо да бъде отстранен преди пускане на топлоподаването. „При течове в сградата незабавно аварията трябва да бъде отстранена. Всички ремонти трябва да приключат преди началото на отоплителния сезон“, уточни инж. Желев.“Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена, защото това означава, че в някое жилище ремонтът все още не е приключил“ заяви инж. Желев. 

„Всички индивидуални уреди за измерване, топломери и водомери трябва да са с дистанционно отчитане, съгласно промени в Закона за енергетиката. Клиентите трябва да планират подмяна на измервателните уреди – топлинни разпределители, топломери и водомери до 1 януари 2027 г.“, напомни инж. Желев. Той уточни, че промените са направени с цел съгласуване на българското законодателство с Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент.

Инж. Желев посочи, че решението за преминаването към дистанционен отчет се взима на Общо събрание на етажната собственост с мнозинство от 2/3 от собствениците в сградата“.

По думите на изпълнителния директор с модерните устройства показанията се снемат от разстояние, без посещение на място от инкасатор. Той обясни, че клиентите заплащат реално потребената енергия и няма прогнозни сметки. Като още едно предимства инж. Желев изтъкна намаляването на възможността от субективна грешка при отчитане.

Сподели: