Коефициент на раждаемост в Русенска област през 2023 година е един от най - ниските в България

Коефициент на раждаемост в Русенска област през 2023 година е един от най – ниските в България

Броят на живородените момчета (29 318) е с 1 439 по-голям от този на живородените момичета (27 879), или на 1 000 живородени момчета се падат 951 момичета.

В градовете и селата живородени са съответно 42 388 и 14 809 деца, а коефициентът на раждаемост е 8.9‰ в градовете и 8.7‰ в селата.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.5‰, София (столица), Ямбол – по 9.9‰, и Пловдив – 9.7‰. В двадесет и една области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян – 5.1‰, Перник – 6.4‰, и Габрово – 6.8‰. В Русенска област този показател е 7.3‰

Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-27 през 2022 г. е 8.7‰ по данни на Евростат. Най-високо равнище на раждаемост сред държавите – членки на ЕС, има Кипър – 11.2‰, следват Франция – 10.7‰, Ирландия – 10.5‰, и Швеция – 10.0‰. С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз е Италия – 6.7‰.

Сподели: