Комисията за защита на личните данни и МВР поискаха отваряне архива от изборите за народни представители преди месец

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. номер НС-05-171 от 21.04.2017 г. от Емил Кирилов – заместник областен управител на област Русе, с искане за разрешаване отваряне на запечатана метална каса, находяща се в стая номер 510, ет. 5 в сградата на областна администрация в област Русе, пл. „Свобода“ номер 6, в която се съхранява архивът на Районна избирателна комисия – Русе, от изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
Целта на отварянето на касата е предоставяне на заверени копия на документи по повод писмо с изх. номер П-2414 от 06.04.2017 г. на главния секретар на Комисията за защита на личните данни, адресирано до РИК – Русе, и изпратено от РИК – Русе до областния управител на област Русе с писмо с вх. номер 03-00-5#196 от 18.04.2017 г.
Искането за отваряне на запечатаната каса е и по повод писмо с вх. номер 24-00-23 от 18.04.2017 г. от ОД на МВР – Русе, до областния управител на област Русе, с което се изисква предоставяне на информация и заверени копия на документи във връзка с преписка с вх. номер УРИ 336000-1923/2017 г. по описа на ОД на МВР – Русе.
Съгласно чл. 296, ал. 4 от ИК изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на РИК, с изключение на предназначените за ЦИК, и екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за РИК, се предават на областната администрация, на чиято територия е разположена комисията. Изборните книжа и материали, създадени в РИК, се съхраняват в срок до следващите избори за народни представители. След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове определените за постоянно съхранение книжа се предават в отдел „Държавен архив“ – гр. Русе.
Съгласно Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК документацията на РИК се съхранява в запечатана каса в сградата на областната администрация. Достъпът до документацията на РИК се извършва по разпореждане на съдебните органи, по искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК. За извършените действия определените със заповед на областния управител длъжностни лица съставят протокол. Копие от протокола се изпраща на ЦИК.
Предвид изложеното Централната избирателна комисия разреши отваряне на запечатана каса в областна администрация в област Русе, в която се съхранява архивът на Районна избирателна комисия – Русе, от изборите за народни представители на 26 март 2017 г., с цел предоставяне на информация и заверени копия на документи по искане на КЗЛД, съгласно писмо с изх. номер П-2414 от 06.04.2017 г. и на ОД на МВР – Русе, по преписка с вх. номер УРИ 336000-1923/2017 г.
Достъпът до запечатаната каса, в която се съхранява документацията на РИК – Русе, от изборите за народни представители на 26 март 2017 г., да се осъществи по реда на т. 26 от Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на областния управител на област Русе.

Сподели:

Още новини от деня