Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Комисията по общинска собственост проведе своето 22-то заседание

Комисията по общинска собственост проведе своето 22-то заседание, на което бяха разгледани преписки, във връзка с подадени заявления за разпореждане с имоти – общинска собственост. Даде се съгласие за стартиране на процедура по учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот, намиращ се на ул. „Неофит Бозвели“ № 29, срещу предоставяне в собственост на Община Русе на самостоятелни обекти в новопостроената сграда, чрез провеждане на конкурсна процедура.

Сподели: