С нова система за виденаблюдение ще се осуети замърсяването на рекултивираното депо в Две могили

Комисия прие биологичната рекултивация на бившето депо за отпадъци в Две могили

На 01.12.2023 г. в Община Две могили се сформира комисия, която извърши приемане на терен и по документи биологичната рекултивация на обект “Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Две могили в поземлен имот с идентификатор 20184.60.412 /20184.60.381-стар/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, находящ се в гр. Две могили, местността „Пръчкалъка“, а на 11.12.2023 г. същата комисия прие биологичната рекултивация и на обект „Ландшафтно оформяне и стабилизиране на нарушен терен – част от ПИ с идентификатор 20184.47.216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, находящ се в гр. Две могили.

За всички проекти, реализирани на територията на Общината е направено публично уведомяване на населението, чрез обябяване на инвестиционно намерение, публикуване на интернет страницата на Общината и информационните табла.

Сподели: