КОЦ комплексен онкологичен център

„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД планира да закупи дигитален рентгенов апарат

„КОЦ – Русе” ЕООД ръководи и извършва профилактика на злокачествените новообразувания в района – първична, вторична и третична. Ранната диагностика на злокачествени новообразувания запазва тенденцията към повишаване на показателя, като за 2019 г.  е  65%.

Дружеството приключва финансовата 2019 г. със счетоводна  печалба в размер на 25 000 лв. Нетната печалба, получена след приспадане на данъците е в размер на 3 161.386 лв.

„КОЦ – Русе” ЕООД  е сравнително добре оборудван с необходимата за дейността си техника. През 2019 г. дружеството е извършило инвестиции в ремонтни дейности на обща стойност 4 131,75 лв. Закупени са машини и оборудване на обща стойност 88 849.46 лв., с ДДС. В изпълнение на задълженията си да поддържа високо качество на дейността си „КОЦ – Русе“ ЕООД е финансирало участието на персонала в специализирани тематични курсове и след дипломни квалификации на стойност 12 603 лв.

Намеренията на дружеството за 2020 г. са:

  • Инвестиции в материалната база:
  • обновяване на отделението по Образна диагностика на апаратурата, поради изчерпване на техническите и сервизни възможности. Закупуване на дигитален ренгенов апарат с възможност за контрастни изследвания и томографии – около 600 хил. лв.;
  • закупуване на дигитални панели за диагностичен ренгенов апарат  – 2 броя, на стойност 50 хил. лв.;
  • закупуване на ехографски апарат с висока разделителна способност еластография и контрастно изследване с трансдюсери за повърхностно изследване и дълбока ехография  – 140 хил. лв.;
  • надграждане на съществуваща ендоскопска апаратура Olimpys за бронхоскопиии дуоденоскопии с възможност за RCP – 88 хил. лв.;
  • надграждане на съществуваща лапароскопска система с ултразвуков скалпел „тъндърбийт“ – 33 хил. лв.;
  • автоматизирана система за имунохистомия – 99 хил. лв.
  • Финансово обезпечаване на специализациите и следдипломното обучение на кадрите в „КОЦ – Русе“ ЕООД.
  • Участие за финансиране от Европейски съюз по Оперативни програми.

Целите, които стоят пред „КОЦ – Русе“ ЕООД са свързани с повишаване продължителността и качеството на живот на хората с онкологични заболявания и намаляване на смъртността от тях.

Сподели: