Компостиращата инсталация в Русе не е въведена в експлоатация

Компостиращата инсталация в Русе не е въведена в експлоатация, каза днес заместник – кметът на Община Русе Димитър Недев.

Община Русе депозира преди около 4 години проектно предложение за финансиране изграждането на компостираща инсталация по Процедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.001 по ОП „Околна среда 2014-2020″. Управляващият орган прекратява процедурата, защото я смята за неподходяща за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В същото време Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Русе е бенефициент и одобрено за финансиране, като в момента се провежда процедура за проектиране и изграждане на анаеробна инсталация, като заедно с нея ще има и компостираща такава, а капацитетът ще е съобразен с нуждите на сдружението.

Община Русе планираше с предложението от 2016-а да изгради инсталация за компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 50 тона на денонощие в ПИ 63427.92.5 по плана на Русе, местност „Под Ормана”.

За забавянето няма виновни длъжностни лица, защото процедурата не е прекратена по вина на длъжностни лица от Община Русе.

Сподели: