Комуникационните си умения подобряваха в Областна администрация - Русе

Комуникационните си умения подобряваха в Областна администрация – Русе

Експерти от Областна администрация Русе участваха в практическо обучение за развитие и надграждане на комуникативните умения.

По време на семинара бяха дискутирани множество различни аспекти от ежедневната дейност на администрацията, като акцент беше поставен върху вербалната и невербална комуникация, а именно ясното и ефективно артикулиране на идеи и мисли, способността за изслушване на събеседника и аргументиране на личната теза, както и адекватно общуване в различни среди.

Присъстващите бяха запознати в детайли и с процеса по изготвяне и представяне на презентации, като специално внимание беше обърнато на изграждането на собствен стил, което би подпомогнало и по-лесното възприемане на информацията между събеседниците.

Екипната работа беше водеща по време на обучението, но всеки можеше да изказва и лично мнение. Проведени бяха сюжетно ролеви игри, интерактивни упражнения, а също така беше симулирана и пресконференция.

Целта на обучението беше повишаване на адаптивността, комуникативните умения и волята за непрекъснато усъвършенстване на служителите в Областната управа, които са сред водещите фактори и за по-високо ниво на административно обслужване и съответно удовлетвореност на гражданите от работата на институцията. За пореден път бяха отчетени и лидерските умения на ръководството на Областна администрация Русе.

Семинарът, който се проведе във Велико Търново в периода от 17-ти до 19-ти януари беше част от предвидените дейности по проект № BG05SFOP001-2.009-0069 „Областна администрация – Русе през погледа на гражданското общество“, който се изпълнява от Клуб „Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областна администрация Русе.

Сподели:

Още новини от деня