Конкурс за възлагане управлението на „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД

ОБЩИНА  РУСЕ

В изпълнение на Решение №53, прието с Протокол №4/25.01.2024 г. на Общински съвет – Русе,  

ОБЯВЯВА:

 КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА

„Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД

  1. Начин на провеждане на конкурса.

Конкурса ще се проведе на два етапа:

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

2. Представяне от кандидатите на Концепция за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседване.

Правилата за провеждане на конкурса и работата на комисията са определени с Решение №53, прието с Протокол №4/25.01.2024 г. на Общински съвет – Русе.

II.До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по дентална медицина, с призната специалност;

3. Да имат най-малко пет години професионален опит в областта на придобитото образование по т. 2;

4. Да не са поставени под запрещение;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

10. Да не заемат  публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 35 и т. 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията, да не са членове на политически кабинет и/или секретар на община;

11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

13. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

Точки 11 и 12 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството, чието управление се възлага.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление до Кмета на Община Русе за допускане за участие в конкурса;

2. Автобиография – европейски формат;

3. Документ за самоличност – копие;

4. Нотариално заверено копие от: диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по дентална медицина и свидетелство за призната специалност;

5. Копие от документ (трудова, служебна или осигурителна книжка), удостоверяващ наличие на минимум пет години професионален опит като лекар по дентална медицина;

6. Медицинско удостоверение – общо здравословно състояние – оригинал;

7. Удостоверение от „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД – оригинал;

8. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

9. Декларация, че са изпълнени изискванията по т. II.4-13.

10. Концепция за развитието на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД за тригодишен период, в обем до 5 страници (формат А4, шрифт Times New Roman – размер 12) и да съдържа най-малко следното съдържание:

– анализ и оценка на състоянието и дейността на „Център по дентална медицина 1  – Русе” ЕООД;

– тенденции и възможности за развитие на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД;

– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Център по дентална медицина 1  – Русе” ЕООД;

– приложимост и етапи за реализацията на концепцията.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи по т. III.2-9 се подават в запечатан непрозрачен плик (Плик №1).

Концепцията се представя в отделен запечатан плик (Плик №2).

Плик №1 и Плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часа на приемането

IV. Място и срок за подаване на документите.

Документите за участие се представят в срок до 10 (десет) дни  от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси “.

V. Място и срок за получаване на информация.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година, баланс и отчет за приходите и разходите за изтеклите тримесечия се предоставя в срока, определен в т. IV в стая 609, VI етаж, Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе. Телефон за контакти: 082/881 632 и 082/881 607.

VI. Място, дата и час на провеждане на конкурса.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Русе, заседателната зала, III етаж, в следния ред:

На 27.02.2024 г. от 9,30 часа – проверка на съответствието на представените документи.

На 28.02.2024 г. от 9,30 часа – представяне на Концепция за развитието на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД и събеседване с кандидатите.

Сподели: