Конференция събра в Русе педагози и професионалисти, работещи с деца

Конференция събра в Русе педагози и професионалисти, работещи с деца

При голям интерес от директори на детски градини и училища, педагози, професионалисти, работещи с деца и представители на институциите и НПО премина конференцията „Заедно за успешна ранна образователна интеграция“, проведена на 22.11.2018 г.

Събитието беше част от дейностите на проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 с бенефициент Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“.

Програмата на конференцията включваше презентации на някои от ключовите дейности по проекта и резултатите от тях.

Доц. д-р Тодор Тодоров запозна присъстващите с резултатите от проведено през 2017 г. изследване на нагласите на родители и педагози относно ролята на образователната интеграция за активно приобщаване на децата в неравностойно приложение. Засегнати бяха някои ключови изводи от изследването, а пълният текст на доклада на експерта е публикуван на уебсайта на Сдружение БРТИМ.

Симеон Тодоров, клиничен психолог, разказа за разработената по проекта методика за диагностика на училищната готовност на децата в подготвителна група. Тя включва елементи от различни тестове, без да дава приоритет на социалната или дидактична готовност, тъй като и двете са еднакво важни. Г-н Тодоров сподели, че при прилагането на тази методика е станало очевидно колко сериозна бариера е недоброто владеене на български език от някои деца. При постъпване в училище именно то довежда до неспособност да се справят с учебния материал и впоследствие до социално изключване.

Мариана Минева, социален педагог в Сдружение БРТИМ, изнесе презентация на тема „Да направим родителите приятели и съмишленици на детската градина“. Тя говори за това, колко е важно родителите да бъдат привлечени, за да може заедно с педагозите да работят в полза на децата. Г-жа Минева сподели опита си от проведените индивидуалните и групови психолого-педагогически консултации с деца и родители. „Срещнахме хора, на които буквално променихме живота“ – сподели с вълнение тя. Присъстващите педагози приеха с изключителна съпричастност представеното, тъй като голяма част от тях са участвали по време на реализираните дейности.

С голям интерес беше прието представянето на г-жа Ирена Петрова, директор дирекция „Култура и образование“ при Община Русе. Тя разказа за визията на Общината за привличане и задържане в детската градина на децата от уязвимите групи. „Време е родители и учители пак да бъдат в един отбор“, каза г-жа Петрова. За да се постигне това, експертите от общината са се насочили към дейности, които да разширят кръгозора на децата, да ги изведат извън капсулираното пространство на детската градина и да постигнат единство между учители, родители и деца.

Г-н Ивайло Иванов, управител на Сдружение БРТИМ беше модератор на проведената в края на конференцията дискусия на тема „Да поговорим за бъдещето – как да продължим да привличаме децата в детските градини чрез интересни, полезни и нестандартни дейности“. „Винаги сме готови да чуем новите ви идеи“, прикани присъстващите г-н Иванов. Думата взеха партньори по проекта. Всички те изразиха надежда, че след приключването му ще продължат създадените контакти, както и общата работа в интерес на децата.

Сподели: