стадион дунав юли 2018

Концесионните договори с Община Русе се изпълняват в срок и точно

На 01.01.2018 г. влезе в сила нов Закон за концесиите (ЗК), с който се въвеждат изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент за възлагане на договори за концесия. В разпоредбите на Глава втора от ЗК са определени правомощията на общинските съвети по отношение политиката за общинските концесии, както и на кмета на общината, изпълняващ правомощията на концедент.

Съгласно чл. 40, ал. 3, т. 4 ЗК, кметът на общината изготвя и внася за одобрение в общинския съвет годишни отчети относно изпълнението на концесионните договори. На основание чл. 40, ал. 2, т. 2 ЗК, общинският съвет ги одобрява. 

Съгласно разпоредбата на чл. 132 ЗК, в срок до 30 септември в Националния концесионен регистър (НКР) се представя информация за изпълнението на всеки концесионен договор за предходната година по образец, който се поддържа на интернет страницата на НКР. Въз основа на информацията, от концедента се изготвя и внася за одобрение в общинския съвет годишен отчет относно изпълнението на концесионните договори на общината.

Община Русе е представила в срок информацията за изпълнението на концесионните договори за предходната година по образец в НКР, въз основа на което представям за одобрение Годишния отчет за изпълнение на концесионните договори през 2018 г.

Към 31.12.2018 г. Община Русе има сключени шест договора за предоставяне на концесия, както следва:

1.Договор за предоставяне на концесия за извършване на дейност „Довършване изграждането на подлезите на централните магистрали на територията на гр. Русе и привеждането им във вид удобен за експлоатация.

Обект: Подлез на бул. „Христо Ботев“ до „Печатни платки“

Концесионер: ЕТ „Иво Иванов – Ивона”, Русе

Концесионният договор е сключен на 16.10.2000 г., за срок от 25 г. Към договора има анекс от 05.06.2001 г. за дефиниране на обслужващата територия на подлеза.

Предмет на концесията е предоставянето на концесионера разрешение за извършване на дейността по довършване изграждането на подлеза на бул. „Христо Ботев“ до „Печатни платки” и привеждането му във вид, удобен за експлоатация.

За отчетния период, в изпълнение на задължението си по чл. 6.2., във връзка с чл. 9 от договора концесионерът е заплатил дължимото годишно концесионно възнаграждение в размер на 1 500 лева.

На обекта на концесия са извършени четири проверки от комисия, назначена със Заповед №РД-01-2012/27.08.2012 г. на Кмета на Община Русе, за което са изготвени констативни протоколи. На основание извършените проверки, към концесионера са отправени писмени препоръки, свързани с: осветлението на подлеза, което да се поддържа непрекъснато изправно; отстраняване на падналата мазилка и компрометирана такава по тавана и стените; отстраняване на нерегламентирани надписи и графити по стените на подлеза; своевременно организиране  и постоянно почистване на подлеза, стъпалата и прилежащия към подлеза терен за осигуряване на нормално преминаване на гражданите при снеговалеж и заледяване.

Концесионерът изпълнява задълженията си по концесионния договор и предприема съответните действия по отправените писмени препоръки.

2. Договор за предоставяне на концесия на стадион „Локомотив”, гр. Русе

Обект: Част от стадион „Локомотив“

Концесионер: „Аристон-С” ООД, Русе

Концесионният договор е сключен на 16.02.2006 г., за срок от 15 г.

Предмет на договора е предоставяне на концесионера особено право на ползване върху част от стадион „Локомотив”, гр. Русе за осъществяване на тренировъчна и състезателна дейност, културни мероприятия и организиране на съпътстваща инфраструктурата дейност.

За отчетния период, в изпълнение на задължението си по чл. 7 от договора концесионерът е заплатил дължимото годишно концесионно възнаграждение в размер на 2 964,20 лева. 

В изпълнение на чл. 14, т. 1.4. от договора, концесионерът е застраховал концесионния обект в полза на Община Русе срещу застрахователни събития „Пожар“, „Бедствия“, „Умишлен пожар“ и „Земетресение“ и е представил застрахователни полици №111217171007438/20.06.2017 г. и №111218171009871/02.07.2018 г., издадени от „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД.

Във връзка с изпълнение на чл. 14, т. 2.4. от договора, концесионерът е предоставил Доклад за техническото състояние на стадион „Локомотив“, Русе с вх. №30-289-4/21.11.2018 г.

Задължението по чл. 14, т. 5, във връзка с Инвестиционната програма на концесионера, представляваща Приложение №3 към договора е изпълнено и отчетено в срок. Инвестициите в обекта на концесията през първите пет години от срока на концесионния договор са в размер на 298 720,27 лева.

През отчетния период са извършени две проверки от комисия, назначена със Заповед №РД-01-2010/27.08.2012 г. на Кмета на Община Русе, при които е констатирано, че обекта на концесия е в много добро състояние.

Концесионерът изпълнява стриктно задълженията си по концесионния договор и управлява обекта на концесията с грижата на добър стопанин.

3.Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градски транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 1, Пакет 1.

Обект: Спирки на масовия градски транспорт на територията на Русе – 130 броя, разположени в Зона 1

Концесионер: „Табак трафик“ ЕАД, София

Концесионният договор е сключен на 23.04.2012 г., за срок от 15 г.

Предмет на концесията е предоставяне на концесионера управлението на спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на град Русе, разположени в зона 1, с предоставяне право на изграждане и експлоатация на спирките, и право за извършване на рекламни услуги и търговски услуги по продажба на вестници, списания и пакетирани стоки.

За отчетния период, в изпълнение на задължението си по чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл. 14 от договора концесионерът е заплатил дължимото годишно концесионно възнаграждение в размер на 73 790,14 лева. 

В изпълнение на чл. 6, т. 11. от договора, концесионерът е застраховал концесионните обекти в полза на Община Русе срещу застрахователни събития „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“, и е представил застрахователни полици №0110-100-2017-00033/25.07.2017 г. и №0110-100-2018-00110/24.07.2018 г., издадени от ЗД „ОЗОК Инс“ АД.

Концесионерът е предоставил предвидената в чл. 11, ал. 2 от договора Банкова гаранция №000LG-L-005137/27.01.2015 г. (продължение) с изх. №БГ-26/08.01.2018 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД, открита в полза на Община Русе за изпълнение на задължението си за заплащане на концесионно възнаграждение.

Във връзка с изпълнение на чл. 6, т. 4. от договора, концесионерът е предоставил писмен отчет за реализираните приходи от експлоатация на концесионните обекти за предходната година с вх. №15-164-2/30.03.2018 г.

Задължението на концесионера по чл. 6, т. 5 от договора, във връзка с инвестиционните мероприятия е изпълнено и отчетено в срок. Изпълнението на инвестиционната програма в размер на 825 000 лева и допълнително реализираните инвестиции в размер на 60 257,94 лева е прието от комисия, определена със Заповед №РД-01-1445/18.06.2015 г. на Кмета на Община Русе, за което са изготвени приемо-предавателни протоколи.

През отчетния период са извършвани планирани и извънредни проверки от комисия, назначена със Заповед №РД-01-2011/27.08.2012 г. на Кмета на Община Русе, при които е констатирано, че обектите на концесия се поддържат в добро състояние. Своевременно се възстановяват и обектите, засегнати от повреди и посегателства.

Концесионерът изпълнява стриктно задълженията си по концесионния договор и управлява обектите, предмет на концесията с грижата на добър стопанин.

4.Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градски транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 2, Пакет 2.

Обект: Спирки на масовия градски транспорт на територията на Русе – 130 броя, разположени в Зона 2

Концесионер: „ФАКТОР ПЛЮС“ ЕООД, Варна

Концесионният договор е сключен на 23.04.2012 г., за срок от 15 г.

Предмет на концесията е предоставяне на концесионера управлението на спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на град Русе, разположени в зона 2, с предоставяне право на изграждане и експлоатация на спирките, и право за извършване на рекламни услуги и търговски услуги по продажба на вестници, списания и пакетирани стоки.

За отчетния период, в изпълнение на задължението си по чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл. 14 от договора концесионерът е заплатил дължимото годишно концесионно възнаграждение в размер на 85 303,26 лева. 

В изпълнение на чл. 6, т. 11. от договора, концесионерът е застраховал концесионните обекти в полза на Община Русе срещу застрахователни събития „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“, и е представил застрахователни полици №0110-100-2017-00033/25.07.2017 г. и №0110-100-2018-00110/24.07.2018 г., издадени от ЗД „ОЗОК Инс“ АД.

Концесионерът е предоставил предвидената в чл. 11, ал. 2 от договора Банкова гаранция №000LG-L-005134/27.01.2015 г. (продължение) с изх. №БГ-27/08.01.2018 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД, открита в полза на Община Русе за изпълнение на задължението си за заплащане на концесионно възнаграждение.

Във връзка с изпълнение на чл. 6, т. 4. от договора, концесионерът е предоставил писмен отчет за реализираните приходи от експлоатация на концесионните обекти за предходната година с вх. №30-209-4/30.03.2018 г.

Задължението на концесионера по чл. 6, т. 5 от договора, във връзка с инвестиционните мероприятия е изпълнено и отчетено в срок. Изпълнението на инвестиционната програма в размер на 1 686 794 лева и допълнително реализираните инвестиции в размер на 21 237,56 лева е прието от комисия, определена със Заповед №РД-01-1445/18.06.2015 г. на Кмета на Община Русе, за което са изготвени приемо-предавателни протоколи.

През отчетния период са извършвани планирани и извънредни проверки от комисия, назначена със Заповед №РД-01-2011/27.08.2012 г. на Кмета на Община Русе, при които е констатирано, че обектите на концесия се поддържат в добро състояние. Своевременно се възстановяват и обектите, засегнати от повреди и посегателства.

Концесионерът изпълнява стриктно задълженията си по концесионния договор и управлява обектите, предмет на концесията с грижата на добър стопанин.

5.Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“– публична общинска собственост.

Обект: Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“

Концесионер: „Порт Пристис“ ООД, Русе

Концесионният договор е сключен на 04.01.2018 г., за срок от 35 г.

Предмет на концесията е управление на услуга от обществен интерес –  пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ); управление, поддържане и модернизиране на пристанище „Пристис“; съпътстващи дейности по чл. 116а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.

Инвестиционната програма на концесионера е в размер на 3 140 000 лева без ДДС, за целия срок на концесията.

За отчетния период концесионерът е изпълнил част от условията за влизане в сила на договора за концесия, съгласно чл. 5.1.1. от него.

Заплатено е еднократното концесионно плащане по чл. 6.1 от договора в размер на 5 860,80 лева.

В изпълнение на чл. 12.1. от договора е предоставена Банкова гаранция за добро изпълнение, референтен №54500ББГ-А-0245/12.02.2018 г., издадена от „Тексим Банк“ АД.

Издадено е Удостоверение за експлоатационна годност №23019/30.03.2018 г., на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“, валидно за срок от 35 години, считано от датата на влизане в сила на договора за концесия.

Предоставено е заверено копие на Удостоверение за регистрация на пристанищен оператор №72/12.03.2012 г., издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация“. „Порт Пристис“ ООД е вписано под №24, стр. 201 в Регистъра на пристанищните оператори на Република България, воден от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Дирекция „Речен надзор – Русе“.

В изпълнение на чл. 14 от договора, концесионерът е застраховал концесионния обект в полза на Община Русе и е представил застрахователни полици за застраховка „Имущество“ №801182810000557278/19.03.2018 г., за застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица“ №182801310/20.03.2018 г. и за застраховка „Отговорност на работодателя“ №182801301/20.03.2018 г., издадени от ЗАД „Армеец“ АД.

През отчетния период не е изпълнено условието по чл. 5.1.1., буква „д“ от договора – да се представи прието и влязло в сила решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което се разрешава концентрацията на стопанска дейност, която може да възникне от подписването на Договора или се посочва, че съгласно действащото законодателство не е необходимо такова разрешение. Изискването на чл. 5.1.1., буква „д“, предложение второ от договора е изпълнено с Решение №260/21.02.2019 г. на КЗК, в сила от 12.03.2019 г.

По силата на чл. 5.1.2 от договора за концесия, същият влиза в сила от 01.04.2019 г.

6.Договор за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе.

Обект: Обекти от Спортен комплекс „Дунав“

Концесионер: „РДС Инвест“ ЕАД, Русе

Концесионният договор е сключен на 22.10.2018 г., за срок от 35 г.

Предмет на концесията е проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи и дейности за реконструкция и основен ремонт на обектите от Спортен комплекс „Дунав“, включени в концесията, и тяхното поддържане в експлоатационна годност за срока на концесията.

Инвестиционната програма на концесионера е в размер на 3 345 000 лева без ДДС, със срок за изпълнение до 15 години.

За отчетния период концесионерът е изпълнил условията за влизане в сила на договора за концесия, съгласно чл. 5.1. от него.

Заплатено е еднократното концесионно плащане по чл. 6.1 от договора в размер на 12 000 лева.

Предоставена е банкова гаранция за изпълнение на инвестиционната програма по чл. 10.2.2 от договора, референтен №012LG-S-000095/21.11.2018 г., издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД.

Предоставена е банкова гаранция за изпълнение на задължението за плащане на годишното концесионно възнаграждение по чл. 10.3.2 от договора, референтен №012LG-S-000096/21.11.2018 г., издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД.

В изпълнение на чл. 12.2 от договора, концесионерът е застраховал концесионния обект в полза на Община Русе срещу застрахователни събития „Пожар и природни бедствия“ и е представил застрахователна полица №0110-700-2018-00075/29.11.2018 г., издадена от ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД.

По силата на чл. 5.1.1. от договора за концесия, същият влиза в сила от 01.12.2018 г.

На основание чл. 4.2. от договора, приемо-предаването на обекта на концесията е извършено на 11.12.2018 г.

Настоящият Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2018 г. е изготвен на основание чл. 40, ал. 3, т. 4, във връзка с чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите.

Сподели:

Още новини от деня