Концесионният договор за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, от находище „Христово“ в община Ветово се прекратява

Концесионният договор за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали (кремъчни конкреции), от находище „Христово” ще бъде прекратен едностранно поради неизпълнение на основни договорни задължения от концесионера. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение, дължими неустойки за неизпълнение на непарични договорни задължения, дължими лихви за неизпълнение на задължението за плащане на концесионно възнаграждение; не е предоставял ежегодни банкови гаранции, които да гарантират изпълнението на задълженията му по договора; не е сключил договор за банкова сметка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация и/или рекултивация на находището.

Находище „Христово” се намира на територията на община Ветово, област Русе. Концесионният договор за него е сключен на 21 декември 2004 г. с ЕТ „Стамболийски 1995 г. – Христо Иванов”. През 2011 г. правата и задълженията по концесията са прехвърлени изцяло на „Вива Венчърс” ООД, гр.

Сподели: