Крайният срок за подаване на документи за регистриране на кадидатските листи за народни представители в РИК – Русе е 2 март

Районна избирателна комисия – Русе взе няколко важни решения по време на заседанието си днес. Те се отнасят за:

 1. Регистрация на инициативните комитети
 2. За издигане на независим кандидат за народен представител се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.
 3. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
 4. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
 5. Инициативният комитет се регистрира в РИК –Русе , като представя  заявление за регистрация (Приложение № 59-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 22 февруари 2021 г. (40 дни преди изборния ден).
 6. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 7. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

г) адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

 1. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК; 

г) банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК;

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 1. Срок за регистрация

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 22.02.2021г. – 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа. 

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия – Русе, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 22.02.2021г.

Регистрация на кандидатите за народни представители

 1. Регистрирането на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети се извършва в Районната избирателна комисия, която незабавно след назначаването си приема решение, с което определя срока за подаване на документи и го обявява на публично място и на интернет страницата си.
 2. Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 65-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

 1. Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва  след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 66-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 68-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената, единен граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис. Данните на избирателите в структурирания електронен вид на списъка се изписват в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител.

Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 1996-НС и Решение № 1998-НС от 8 февруари 2021 г. на ЦИК.

б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 67-НС от изборните книжа

 1. Районната избирателна комисия предава незабавно списъка по т.3, буква „а“ в структуриран електронен вид и на хартиен носител на териториалното звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ, което извършва проверка не по-късно от 07.03.2021 г. (27 дни преди изборния ден). За резултата от проверката ТЗ на ГД “ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единият от които предоставя на РИК. Данните от проверката се съхраняват до 6 месеца от произвеждане на изборите. Редът за извършване на проверка на списъците по т.3, буква „а“ се определя с решение на ЦИК.
 2. Районната избирателна комисия в срок не по-късно от 07.03.2021 г. (27 дни преди изборния ден) установява резултата за списъка по т. 3, буква „а“ въз основа на извършената проверка от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. При поискване от инициативен комитет РИК Русе му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат за представения от инициативния комитет списък
 3. Районната избирателна комисия чрез интернет страницата си осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в списъка по т. 3, буква „а“ по единен граждански номер, както и на безплатен телефонен номер

         Срок за регистрация

Крайният срок за подаване на документи за регистриране на кадидатските листи за народни представители е 17:00 ч. на 02.03.2021г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа. 

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия – Русе, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 02.03.2021г.

Решенията на Районната избирателна комисия Русе може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия.

Сподели: