Фондация "Русе - град на свободния дух" навърши 7 години

Кристина Маринова и Златомира Стефанова влизат в Управителния съвет на фондация „Русе – град на свободния дух“

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ е създадена с Решение №380, прието с Протокол №17/15.11.2012 г. на Общински съвет-  Русе и от тогава до настоящия момент развива успешна дейност. Съгласно Чл.13 от Учредителният акт органите на управление на фондацията са Върховен колективен орган – Общински съвет – Русе и тричленен Управителен съвет.  До настоящия момент по волята на Общински съвет – Русе съставът на Управителния съвет е в състав:

Страхил Веселинов Карапчански – Председател

Ирена Ангелова Петрова

Николай Георгиев Симеонов 

Мандатът на настоящия Управителен съвет е четири години и изтича на 20 октомври 2020 година, съгласно Решение №366 прието с Протокол №14/20.10.2016 г. на Общински съвет – Русе.

 На 5 ноември 2019 година беше депозирано заявление от Страхил Карапчански за освобождаване от заеманите длъжност Председател на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“, предвид прекратяване на трудовото му правоотношение като Заместник – кмет на Община Русе.

На 6 ноември 2019 година беше депозирано заявление от Ирена Петрова за освобождаване от заеманата длъжност член на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ по лични причини. 

В чл. 18, ал. 1 от Учредителния акт на фондацията е предвидена възможност за освобождаване на членовете на Управителния съвет по тяхна писмена молба с решение на Върховния колективен орган.

Във връзка с изложеното по-горе кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага на общинските съветници да гласуват Страхил Веселинов Карапчански и Ирена Ангелова Петрова да бъдат освободени от позицията Председател и член на Управителния съвет и вместо тях  за членове на Управителния съвет на фондацията да бъдат избрани Златомира Тодорова Стефанова, Зам. – кмет „Икономика, инвестиции и собственост“ на Община Русе и Кристина Мирославова Маринова – Старши експерт „Връзки с обществеността“ в Община Русе.

Гласуването в подкрепа на предложението стана сега.

По предложение на общинския съветник Наталия Кръстева фондацията ще се сдобие с контролен съвет.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня