Кръгла маса за "зелената" икономика се проведе в Русе днес

Кръгла маса за „зелената“ икономика се проведе в Русе днес

Заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов откри днес кръгла маса на тема „Състояние и потенциал на Зелената икономика в трансграничния регион Русе – Гюргево“, която се реализира по проект „Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“, финансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В инициативата взеха участие партньорите по проекта от Окръжен съвет Гюргево, Областна администрация Русе и Община Ценово, както и представители на различни заинтересовани институции, имащи отношение по темата.

Г-н Иванов поздрави участниците в кръглата маса и изрази задоволство от реализирането на дейностите по проекта, както и сподели впечатления за добрите практики и иновациите, които се прилагат в страни като Швеция, Австрия и Румъния, при приложението на възобновяемата енергия. Той подчерта, че този опит трябва да бъде използван и при разработването на стратегията за зелена енергия в трансграничния ни регион.

Модератор на срещата беше Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“.
Според проведения обмен на добри практики, проф. дтн Николай Найденов представи състоянието на „Зелената икономика“ в Гюсинг (Австрия). В резултат от посещението групата от български и румънски експерти е проучила стъпките за създаването на концепция за самостоятелност в топлоенергията и електроенергията без изкопаеми горива и с различни видове инсталации, използващи възобновяеми енергийни източници. Посещението е полезно и за идентифициране мерките на подходяща за региона „Зелена стратегия“, както и за увеличаване на социално-икономическите и еко ползи от проектите, финансирани от ЕС.

Доц. д-р Ивайло Стоянов, експерт от Обединение „Чиста енергия“ запозна участниците с прочуване на текущата ситуация относно изпълнението на политики за зелена икономика и потенциала за използване на алтернативна енергия от възобновяеми източници в региона Русе – Гюргево. Той представи и проект на интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе-Гюргево.
По аналог на днешната среща, на 4 октомври в Гюргево ще бъде проведена кръгла маса на същата тема.

Сподели:

Още новини от деня