интермодален терминал русе

КЧИЗ иска интермодалния терминал в Русе да бъде заложен за реализация в ОП „Транспорт“ 2020-2027

Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) иска интермодалния терминал в Русе да бъде заложен за реализация в ОП „Транспорт“ 2020-2027!

Интермодалният терминал в Русе отпадна от ОП „Транспорт“ през 2016 година, като официално посочената причина беше „необходимост от допълнително проучване за развитие на товарните превози по направлението Север – Юг, което да определи ефективността на такъв тип съоръжение, разположено в Русе“.

Председателя на СНЦ „КЧИЗ“ – д-р инж. Дойчин Ников, заяви в отговор на получената подкрепа към проекта от Община Русе и Областна администрация Русе: „Необходимостта от реализация на Интермодалният Терминал – Русе е икономически безспорна, град Русе и икономиката на града се нуждае спешно от такъв терминал и от нови индустриални зони, който ще привлекат както нови транзитни товари, така и мащабни инвестиции ПЧИ в града.

Още 2017 година Клъстер Черноморска Икономическа Зона извърши официална презентация на проекта „Български логистичен коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU Gateway“ проект на СНЦ „КЧИЗ“ (и на СНЦ „Бъдеще на Варна“) пред г-н Галин Григоров – областен управител на област Русе, проф. Стефан Желев – областен управител на Област Шумен, г-н Стоян Пасев – областен управител на област Варна, г-н Галин Григоров – областен управител на област Русе, г-н Красимир Кирилов – областен управител на област Добрич, г-н Гюнай Хюсмен – областен управител на област Разград, представители на Община Разград, официални гости от Румъния и Катар. Още тогава всички областни управители подкрепиха еднозначно идеята от нуждата в реализация на нов логистичен коридор през България преминаващ през области – Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе.

Направените анализи от експерти на СНЦ „КЧИЗ“ констатираха, че при реализация на проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway или EGP проект се планува да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. Според оценките на експерти най-малко 3-4% от тези потоци ще бъдат трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град Варна. Очаквани допълнителни приходи в БВП са в размер 3.9 милиарда долара, а в държавния бюджет ще са в размер на 410 милиона долара под формата на данъци, при което ще се развият експортните дейности и реекспорта. Допълнително, проектът ще доведе до подобряване на конкурентната позиция на българските фирми чрез намаляване на логистичните разходи с 10% и откриването на 48.000 работни места.

Искам да посоча, че подобен проект в Румъния беше стартиран още 2012 година, края на 2012 година той беше гласуван за стратегически за Румъния от Министерски съвет, а в началото на 2013 година получи ЕС финансиране. Днес реекспортният хъб край Констанца генерира над 1 млрд.евро инвестиции ПЧИ на година, хиляди нови работни места и млн. тонове транзитни товари през Констанца и Румъния.

Реализацията на новият Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) през Русе и реализацията на Интермодалният Терминал – Русе е стратегически, икономически и геополитически важно както за град Русе, така и за област Русе. Град Русе отчитайки своето стратегическо положение на река Дунав, може да стане важен хъб за мултимодални доставки от Азия към Централна Европа през пристанище Варна.“, заяви д-р инж. Дойчин Ников.

Само за една година проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway на Клъстер Черноморска Икономическа Зона е подкрепен от вече пет области на България:
✔️ Заявена подкрепа №ПР-18-0408-1(1)/20.11.2018г. към СНЦ “КЧИЗ“ и писмо отговор №ПР-18-0408-1(2)/20.11.2018г. към МФ от Областна администрация Варна в подкрепа към проекта;
✔️ Заявена подкрепа №63-00-008/07.09.2017г. и писмо отговор №04.04.604.601/05.112018г. към МФ от Областна администрация Разград в подкрепа към проекта;
✔️ Заявена подкрепа и писмо отговор №РР-05-18/05.11.2018г. към МФ от Областна администрация Добрич в подкрепа към проекта;
✔️ Заявена подкрепа №20-00-10/19.09.2017г. към СНЦ “КЧИЗ“ (СНЦ „Бъдеще за Варна“) и писмо отговор №04-14-6/1/01.11.2018г. към МФ от Областна администрация Шумен в подкрепа към проекта;

✔️С официално писмо № 04-26-74-1/28.11.2018 г. към МФ, г-н Пламен Стоилов в качеството си на кмет на Община Русе, заяви своята подкрепа към проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“ на СНЦ „КЧИЗ“.

⭐ Г-н Пламен Стоилов в качеството си на кмет на Община Русе: “Използвам възможността да Ви уверя, че Община Русе подкрепя усилията на бизнеса и неправителствения сектор при реализирането на проекти и инициативи, които допринасят за икономическия растеж в региона. В тази връзка Община Русе изразява принципна подкрепа за изпълнението на проект „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа – EU Gateway), който възнамерява да изгради логистичен коридор от Азия през порт Варна в направление Шумен, Разград и Русе към Централна Европа.” [2]

✔️С официални писма №04-00-61/29.11.2018г. към СНЦ “КЧИЗ“ и писмо отговор №04-00-61/15.11.2018г. към МФ от Областна администрация Русе, г-н Галин Григоров в качеството си на Областен управител на област Русе, заяви своята подкрепа към проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“ на СНЦ „КЧИЗ“.

⭐ Г-н Галин Григоров в качеството си на Областен управител на област Русе: „Потенциалното пренасочване на мащабни международни търговски потоци от Азия и Близкия Изток през България към Централна и Източна Европа несъмнено ще се отрази положително върху икономическите параметри за развитие на областите Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе. Съживяването на региона ще мултиплицира ползите за страната като цяло.
Планираните твърди дейности като изграждане на подходяща модерна инфраструктура, вкл. пристанища, центрове за реекспорт и рехабилитация на жп връзките, пряко кореспондират с ключови приоритети като добре свързан регион, по-висок капацитет за международна търговия, имплементиране на иновативни инфраструктурни и технологични подобрения. Наред с горното, съществени ползи ще се наблюдават и в сферата на заетостта, чуждестранните инвестиции, трансграничното и транснационално сътрудничество и в разгръщането на потенциала на Дунавски и Черноморски басейн. Не на последно място, промотиране на България като удобна, бърза и изгодна дестинация за логистика на международни стоки.

В заключение, считам за необходимо свързаните по проекта области и заинтересовани страни да се обединят с цел подобряване благосъстоянието и благоустройството на жителите на Северен централен район.

С оглед на изложеното, потвърждавам своята подкрепа във връзка с изпълнението на проект „Български логистичен коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU Gateway“ [3].

Източник :
[1] Официално събитие на Национално сдружение в обществена полза „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ (КЧИЗ) – КЧИЗ:
https://bsezcluster.org/2017/12/07/varna/
[2] ОБЩИНА РУСЕ ПОДКРЕПИ ПРОЕКТА „БЪЛГАРСКИ ЛОГИСТИЧЕН КОРИДОР (АЗИЯ – ПОРТ ВАРНА – ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА) – EU GATEWAY” НА СНЦ “КЛЪСТЕР ЧЕРНОМОРСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“:
http://bsezcluster.org/2018/12/14/ruse2/
[3] ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ ПОДКРЕПИ ПРОЕКТА „БЪЛГАРСКИ ЛОГИСТИЧЕН КОРИДОР (АЗИЯ – ПОРТ ВАРНА – ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА) – EU GATEWAY” НА СНЦ “КЛЪСТЕР ЧЕРНОМОРСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“:
http://bsezcluster.org/2018/11/29/ruse/

Сподели: