Къде и колко места има в домовете и центровете за стари хора

Едни от най-добрите варианти за посрещане на нуждите на възрастните хора са грижите в домашна обстановка. Вече разгледахме обхвата и значението на социалната услуга Домашен социален патронаж и на Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.

Когато помощта в домашна среда не е достатъчна, възрастните хора могат да ползват различни институционализирани социални услуги, включени в делегираните от държавата дейности.

Дневни центрове за стари хора

Такива са дневните центрове за стари хора, в които възрастните хора могат да изкарат деня си, да осмислят свободното си време, да разширят контактите си и да задоволят ежедневните си здравни и рехабилитационни потребности.   

Към месец ноември 2020 г. в страната действат 41 дневни центрове за стари хора, разпределени в 35 общини. Капацитетът на дневните центрове за стари хора е 950 места, потребителите са 884 възрастни хора, а 35 са чакащите. В седем области – Враца, Добрич, Кърджали, Плевен, Разград, столицата и София – няма дневни центрове за стари хора.

Графика 1: Заети места в Дневни центрове за стари хора по делегираните от държавата дейности на 100 000 души население, към ноември 2020 г., Източник: АСП

Източник: АСП

Друга социална услуга за възрастни хора са Центровете за настаняване от семеен тип за стари хора. Те осигуряват място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица. В центъра се предоставя подкрепа на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Към края на 2020 г. в страната действат шест Центъра за настаняване от семеен тип за стари хора в пет общини – Летница, Трън, Алфатар (два центъра), Долна баня и Правец. Капацитетът на местата е 83, заетите – 66, а 5 са чакащите.

Домове за стари хора

Институционализирана грижа за възрастни хора по делегираните от държавата дейности включва и домовете за стари хора. През 2020 г. в страната действат 82 дома за стари хора, разпределени в 73 общини. До ноември 2020 г. заетите места са 4263, а чакащите за място – 1963 (недостиг от 46%).

Общият капацитет за настаняване е 5577 души като разликите в относителния брой на местата между отделните общини и области са значителни. Средният брой на капацитета на домовете за стари хора в страната е 81 на 100 хиляди души население, варирайки от под 40 на 100 хиляди души в областите Търговище, Плевен, Варна, Пловдив и Бургас до над 140 на 100 хиляди души от населението в областите Ямбол, Силистра, Монтана, Видин, Велико Търново и Враца. През последните няколко години се забелязва нарастване на броя на чакащите за настаняване в почти всички домове.

Разпределението по общини ясно показва големия относителен брой на настанените в Домове за стари хора в някои общини в района на Габрово и Велико Търново, както и в някои в периферията на страната – често в райони със сравнително застаряло население. Фактор за относително по-големия брой на настанените в някои общини е и това, че домовете имат регионален характер. Най-голям брой чакащи (по над 100) пък има в общините Велико Търново, Добрич, Русе, Сливен.

Остава въпросът защо има толкова чакащи при положение, че има свободни места и в бюджета са предвидени средства за издръжка за работа при пълен капацитет. Сравнението на капацитета, заетите места и чакащите за всеки един дом показва, че във всеки един от 82-те дома теоретично има свободни места и общият им брой е 1335 места. Разликата между свободните места и чакащите пък показва, че недостигът е 949 места в 44 дома за стари хора – най-голям в домовете в областите Добрич и Велико Търново (по около 200 места).

Карта1: Заети места в Домове за стари хора по делегираните от държавата дейности на 100 000 души население, към ноември 2020 г., Източник: АСП

 Източник: АСП
Прочетете повече на: https://ime.bg/bg/articles/kyde-i-kolko-mesta-ima-v-domovete-i-centrovete-za-stari-hora/#ixzz6l3FTotJE

/Източник – ИПИ/

Сподели: