Към края на 2021 година в България са преброени 949 колективни домакинства, в които живеят 25 866 лица

Към 7.09.2021 г. в България са преброени 949 колективни домакинства, в които живеят 25 866 лица, или 0.4% от населението на страната. Средният им размер е 27.3 лица. В градовете се намират 63.1% от всички колективни домакинства. В тях живеят 69.3% от лицата.

През периода 2011 – 2021 г. броят на колективните домакинства в страната се увеличава с 20.6%, което основно се дължи на преструктурирането на част от колективните домакинства. В градовете колективните домакинства се увеличават с 90 броя, а в селата – със 72 броя.

Живеещите в колективните домакинства намаляват между последните две преброявания с 5 530 лица. В градовете лицата, живеещи в колективни домакинства, намаляват с 4 423, а в селата – с 1 107 лица.

Средният брой членове в колективните домакинства варира според вида на домакинството. С най-голяма средна численост (37.0 лица) са домове за стари хора. С най-малък среден брой членове (2.9) са религиозните колективни домакинства. Основната част от тези домакинства са манастири.

Местоживеене Видове колективни домакинства20112021
колективни домакинствалица в домакинстватасреден брой членове в домакинствоколективни домакинствалица в домакинстватасреден брой членове в домакинство
Общо за страната7873139639.99492586627.3
Образователни145521035.93486725.5
Здравни248939137.9143481533.7
Домове за стари хора154618940.2206761937.0
Религиозни733955.4792262.9
Други1671021161.14871233925.3

В градовете
5092235043.95991792729.9
Образователни103372236.12777928.9
Здравни142437030.883228027.5
Домове за стари хора97454346.8107477444.6
Религиозни272308.519562.9
Други140948567.83631003827.7

В селата
278904632.5350793922.7
Образователни42148835.478812.6
Здравни106502147.460253542.3
Домове за стари хора57164628.999284528.7
Религиозни461653.6601702.6
Други2772626.9124230118.6

Между последните две преброявания настъпват съществени промени при различните видове колективни домакинства. Относителният дял на образователните домакинства през 2011 г. е 18.4% от всички колективни домакинства и намалява до 3.6% през 2021 година. През този период с 42.3% намалява и броят на здравните колективни домакинства. Броят на останалите видове колективни домакинства се увеличава.

Колективно домакинство

Колективно домакинство образуват група лица, които живеят постоянно в един колектив, имат общ бюджет и са подчинени на общ режим. Като членове на колективни домакинства се преброяват лицата, живеещи в пансиони, интернати, климатични (оздравителни) училища, домове за медико-социални грижи за деца, социални домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, домове за стари хора, домове за лица с увреждания, психиатрични и белодробни болници и диспансери, манастири, затвори, социално-педагогически интернати, възпитателни училища интернати, домове за временно настаняване на бездомни и други. Към колективните домакинства се отнасят и ученическите пансиони.

Видовете колективни домакинства са:

  • образователни – домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, интернати, оздравителни училища, религиозни училища, ученически пансиони и други;
  • здравни – домове за медико-социални грижи за деца, домове за лица с увреждания, психиатрични и белодробни болници и диспансери и други;
  • домове за стари хора;
  • религиозни – манастири и други колективни домакинства на религиозна основа;
  • други колективни домакинства – затвори, следствени арести, социално-педагогически интернати, възпитателни училища интернати, домове за временно настаняване на бездомни, защитени жилища и други – неразпределени в горните групи.
Сподели: