улица чипровци обновена

Към момента в процес на изпълнение на територията на Община Русе са 20 мащабни проекта на обща стойност над 100 млн. лева

През третата година от мандат 2015-2019 г. Община Русе продължи да следва установената политика за привличане на финансов ресурс с цел реализация на проекти, финансирани от различни източници. Водещ приоритет е привличането на средства от фондовете на ЕС, които се инвестират в значими инфраструктурни проекти, допринасящи за подобряване качеството на живот на русенци и утвърждаване позициите на Русе като град-лидер. В рамките на третата година от мандат 2015-2019 г. на кмета Пламен Стоилов Община Русе е управлявала проекти и е разработила нови проектни предложения на обща стойност над 155 млн. лв.

Към момента в процес на изпълнение са 20 мащабни проекта на обща стойност над 100 млн. лева – инвестиции в градската среда, транспортната свързаност, образователната инфраструктура, опазването на културно-историческото наследство, както и създаването на условия за активен и здравословен начин на живот.

Обръщането на града с лице към река Дунав е десетилетна мечта на русенци, която е на път да се сбъдне. Община Русе защити 3 проекта на стойност общо близо 26 млн. лева, които изцяло ще преобразят крайбрежната зона и ще я превърнат в любимо място за граждани и гости, пристан за круизни кораби и хиляди туристи от цял свят. С финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg Румъния – България стартира рехабилитацията на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център, която ще доведе до подобряване на навигационните условия на три корабни места. Отделно от това, с финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще се модернизира крайбрежната зона, която ще придобие съвременен вид с нови зелени площи, пейки, осветление, модерни пасарелки и панорамни площадки; в много напреднала фаза на изпълнение са и ремонтите на прилежащия на Кея панорамен бул. „Придунавски“, както и на четирите основни улици „Славянска“, „Баба Тонка“, „Църковна независимост“ и „Райко Даскалов“, които го свързват с централната градска част. По този начин ще се осигури удобен автомобилен и пешеходен достъп, както и градски транспорт до река Дунав.

Община Русе получи одобрение на два големи транспортни проекта с трансгранично значение: с безвъзмездно финансиране по програмата Interreg Румъния – България на обща стойност близо 15 млн. лева в следващите 36 месеца ще бъдат реконструирани, рехабилитирани и модернизирани булевардите „Липник“ и „Трети март“ (вкл. моста при пътен възел „Сарая“), които осигуряват транспортната свързаност по коридор №9 от TEN-T мрежата.

Приоритет в работата на Община Русе е образователната инфраструктура. Осигурено е европейско финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ за цялостен ремонт на сградите на училищата „Баба Тонка”, „Христо Ботев” и детските градини „Пинокио 1”, „Пинокио 2” и „Русалка 2”, включително изграждане на спортни площадки, озеленяване в прилежащите дворни пространства, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна среда.

Особено внимание се отделя и на културната и туристическата инфраструктура. След като в предходния мандат беше модернизиран Регионалния исторически музей и беше открита Къщата-музей „Баба Тонка“ и уникалния за България Екомузей с аквариум, сега стартира ремонт и на емблематичния Пантеон на възрожденците. За целта има осигурено финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg Румъния – България в размер на над 1,8 млн. лева.

Специален фокус се поставя и върху екологичната инфраструктура. С финансиране в рамките на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Община Русе реализира проект за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за отпадъци, а в момента разработва проект по Оперативна програма „Околна среда“ за изграждане на анаеробна инсталация за третиране на биоразградими отпадъци. По същата оперативна програма предстои да се реализира и проект за обновяване, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата в агломерацията на Русе. На дневен ред е и темата с подобряване качеството на атмосферния въздух. В партньорство със Столична община, Общината участва в проектен консорциум по програма Life, от която се очаква финансиране за подмяна на отоплителни инсталации на домакинствата, както и за доставка и инсталиране на измервателни устройства за мониторинг чистотата на атмосферния въздух. Същите мерки ще бъдат надградени и с финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ по предстоящата схема за финансиране на проекти за ограничаване на замърсяването от битовото отопление на твърдо гориво.
През последните три години Община Русе се включи активно и в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. До средата на 2019-а година общият брой на санираните жилищни сгради в Русе ще достигне 39, от което ще се възползват близо 6 000 души.

Сподели: