община-две-могили-сграда

Към момента Община Две могили има готовност с 6 проекта за кандидатстване и изпълнение

С Решение № 27, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 3/06.12.2023 г. е приет график за 2024 г., относно изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2024 г.

С докладна записка с вх. № 17/16.01.2024 г. ни е предоставен отчет за резултатите от изпълнението на проекти на Община Две могили през 2023 г.

За изминалата година са изпълнени проекти и са одобрени за изпълнение за 2024 година със средства от Републиканския бюджет и собствени средства на обща стойност 15 554 211 лева, както следва: субсидия от Републиканския бюджет 8 448 415 лева; МРРБ – 2 724 573 лева; ПУДООС – 675 277 лева; ПМС за „Спортен комплекс“ – 1 678 999 лева; Агенция за социално подпомагане към МТСП – 787 561 лева; ОП за храни и основно материално подпомагане – 326 131 лева; ОП РЧР – 329 681 лева; собствени средства – 583 572 лева.

Одобрени са 14 проекта за изпълнение през 2024 година,, които ще се финансират от държавния бюджет в размер на 6 407 200 лева и от собствени средства – 180 706 лева. По програма Интеррег „Румъния – България“ 2021-2027 има изготвен проект, чакащ одобрение, като за Община Две могили стойността е в размер на 909 111.72 евро, от които 727 289.37 евро са субсидия от ЕФРР и 181 822.35 евро са от държавния бюджет.

Държавният бюджет за община Две могили е разпределен както следва: 2 % от бюджета на Община Две могили на стойност 18 182.24 евро и 18 % от държавния бюджет на стойност 163 640.11 евро.

Към момента Общината има готовност с 6 проекта за кандидатстване и изпълнение.

През 2023 година Общината е участвала и е усвоила средства по програми към Агенцията по заетостта, като част от тези програми продължават и към настоящия момент.

Сподели: