Към момента състоянието на Пантеона на възрожденците е незадоволително

Към момента състоянието на Пантеона на възрожденците е незадоволително, Община Русе обяви поръчка за ремонт

Пантеонът на възрожденците, представлява сграда с идентификатор 63427.2.4792.1 по кадастралната карта на гр. Русе, находяща се на пл. „Възрожденски“ в Парка на възрожденците. Обектът е публична общинска собственост, съгласно АОС №6620 от 23.01.2012 г.

Пантеонът е национален храм-костница на 453-ма радетели на българското национално възраждане. Разположен върху 4 422 кв.м площ и висок 22 м., в него са погребани 39 известни българи, сред които Любен Каравелов, Захари Стоянов, Стефан Караджа, Панайот Хитов, Баба Тонка, Никола Обретенов, Панайот Волов, Ангел Кънчев и др. Пантеонът е „християнизиран“ с поставяне на кръст върху купола му, и е открит постоянно действащ параклис „Св. Паисий Хилендарски“, както и музейна-документална експозиция за историята на църквата „Всех Светих“ и изграждането на Пантеона на Възрожденците.
Пантеонът е част от Парк на Възрожденците- обявен с Д.В. бр. 35 от 1974 г. като историческа недвижима културна ценност, категория национално значение, в границите на групов паметник №13.

Към момента състоянието на сградата е незадоволително. Високото тяло е облицовано с мраморни плочи, който в голямата си част са компрометирани. Вертикалната дограма по четирите страни е амортизирана, а в ниската част прозорците са изпочупени. Не са установени течове от купола и наклонените части около него. Самият купол е в добро състояние отвътре. Отвън е нарушено на места златното покритие. След затревяването, извършено в периода 1998-2001 г. и оставените отводнителни канали и околовръстни тераси в сградата се наблюдават множество течове в костницата, в обслужващите коридори, в помещението, където е разположено главното ел табло, включително и по засипаните стоманобетонови елементи на стилобата. В обслужващите коридори, част от които са превърнати в експозиционни пространства и параклис има силна влага и миризма на мухъл.

В сградата има стара вентилационна и отоплителна инсталация, които не се ползват и не функционират. За вентилация се разчита на естествената циркулация на въздуха през отвори, излизащи в четирите края на околовръстните тераси. Не са забелязани видими дефекти по носещата конструкция на сградата.
За подобряване на съществуващото положение е възложен и одобрен технически инвестиционен проект за обект „Ремонт на сградата и околното пространство на Пантеон на възрожденците“ по части Архитектура, Конструкции, Електротехническа, Пожароизвестяване, Геодезия, ПБЗ, ПУСО, Пожарна безопасност, становище по част ВиК. От главния архитект на Община Русе е издадено Разрешение за строеж №152 от 27.04.2015 г., влязло в сила на 15.05.2015 г., с вписана забележка към него от 11.09.2018 г. по чл. 153 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). В момента Община Русе търси изпълнител на строително – ремонтните дейности.

Основната цел на проекта „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“ е да се увеличи привлекателността на туризма в региона на Русе-Гюргево чрез подобряване на устойчивото развитие и използването на културното наследство, което ще допринесе за икономическото благосъстояние на местните общности, ще даде тласък на местната икономика и ще доведе до по-високи нива на заетост.

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 1 236 723,98лв. (един милион двеста тридесет и шест хиляди седемстотин двадесет и три лева и деветдесет и осем стотинки) без ДДС или 1 484 068,78 лв. ( един милион четиристотин осемдесет и четири хиляди шестдесет и осем лева и седемдесет и осем стотинки) с включен ДДС.

Участник, който оферира цена, която надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие.

Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 390 календарни дни. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци, следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.

 

Сподели: