община русе

Към настоящият момент Община Русе притежава 1 920 жилищни имота – апартаменти и къщи

Общинските жилища са предназначени основно за задоволяване потребностите на крайно нуждаещите се и социално слаби граждани на територията на Община Русе и са важна част от социалната ѝ политика.
Нормата на чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) класифицира общинските жилища съобразно тяхното предназначение по следния начин: за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди; ведомствен и резервни.

Предназначението на жилищата се определя от общинския съвет по предложение на кмета на общината и може да се променя съобразно потребностите на общината. Условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общинските жилища се определя с Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе.

Съгласно разпоредбата на чл. 43 от ЗОС в жилищата за отдаване под наем се настаняват лица с жилищни нужди, установени по реда на наредбата на общинския съвет; наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция; лица, жилищата на които са възстановени на бившите им собственици по реда на чл. 7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти.

В резервните жилища (чл. 45 от ЗОС) се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица: жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване; в семействата на които са на лице остри социални или здравословни проблеми, установени по съответния ред. Съгласно чл. 14, ал. 3 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе настаняването в резервни жилища – общинска собственост се извършва със заповед на кмета на общината, след решение на Комисията за картотекиране и настаняване на нуждаещи се граждани в общински жилища.

Съгласно чл. 45а, ал. 2 от ЗОС, условията и редът за настаняване във ведомствените жилища се определят с наредбата на общинския съвет. Съгласно чл. 15 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, във ведомствени жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години; служители от общинската администрация, които не притежават жилище на територията на Община Русе; служители в юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, които не притежават жилище на територията на Община Русе; специалисти от особено значение за общината. Настаняването в тези жилища се извършва със заповед на кмета на общината, след решение на Комисията за картотекиране и настаняване на нуждаещи се граждани в общински жилища.
По силата на чл. 47, ал. 1 от ЗОС общинските жилища, предназначени за продажба , могат да се продават след решение на общински съвет на: правоимащи по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ); лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на глава трета; други лица, отговарящи на условията за закупуване на общински жилища, определени с наредбата на общинския съвет. С нормата на чл. 12, ал. 3 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе се предвижда определянето на свободни жилища и урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство, които ще бъдат обявени за закупуване от правоимащите по ЗУПГМЖСВ, да се извършва от Общински съвет – Русе, по предложение на Кмета на Община Русе.

През 2017 г. Община Русе притежава 1 934 броя жилищни имоти – апартаменти и къщи.
Броят на апартаментите, включени в Раздел „А“ на списък №1на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, е 1 589 броя, а на къщите в Раздел „Б“ е 165 броя.

В списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд са включени 50 броя апартаменти и 2 броя защитени жилища.

В списък №3 на общинските жилища от резервния фонд са включени 125 жилищни имота – апартаменти и къщи.

В списък №4 на общинските жилища за продажба на правоимащи по ЗУПГМЖСВ са включени 3 броя къщи (4 броя жилища – реални части).

През периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. са извършени промени в принадлежността на общинските жилища към списъците, както следва:

– от списъка на общинските апартаменти са прехвърлени 2 имота в резервния фонд;
– в списъка на общинските апартаменти са прехвърлени 5 имота от списъка на ведомствения фонд;
– в списъка на общинските апартаменти са добавени 2 имота, придобити по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС;
– от списъка на къщите са премахнати 11 имота, които са освидетелствани и съборени;
– от списъка на къщите са прехвърлени 9 имота в резервния фонд;
– в списъка на къщите е установен 1 дублиращ се имот;
– от списъка на резервния фонд са премахнати 3 имота, които са освидетелствани и съборени;
– от списъка на резервния фонд е премахнат 1 имот, поради продажбата му чрез съдебна делба;
-в списъка на резервния фонд за 2018 г. са прехвърлени 3 броя къщи (4 броя жилища – реални части). Съгласно §11, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗУПГМЖСВ, обн. ДВ104/2013 г. жилищно-спестовните влогове са можели да бъдат използвани за левова индексация при закупуване на жилища или за построяването на такива, в срок до 30.11.2016 г. След тази дата същите не могат да се използват за придобиване на жилища, а законът признава правото за левова компенсация на неизползваните лихвоточки. Изложеното предполага, че включването на 3 броя къщи (4 броя жилища – реални части) в нарочен списък за изкупуване по ЗУПГМЖСВ през 2018 г. е безпредметно обусловено от §11, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗУПГМЖСВ.

Във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 12, ал. 2 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе ежегодно, в срок до 1 март, с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината, се приемат списъци, в които се определят броя, вида и местонахождението на общинските жилища за текущата година.
Към настоящият момент Община Русе притежава общо 1 920 броя жилищни имота – апартаменти и къщи.

В списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, в раздел А. Апартаменти са включени 1 594 броя апартаменти, а в раздел Б. Къщи са включени 144 броя къщи.

В списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд са включени 45 броя апартаменти и 2 броя апартаменти – защитени жилища.

В списък №3 на общинските жилища от резервния фонд са включени 135 броя жилищни имота. Предстои утвърждаването на жилищата от общинските съветници в Русе.

Сподели:

Още новини от деня