Към 30.09.2013 г. в общинския бюджет са постъпили приходи от разпоредителни действия в размер на 1 232 876,34 лв., без ДДС, данъци и такси

Основен приоритет в дейността на отдела през отчетния период е придобиване в собственост на имоти – държавна собственост. В резултат на работата на експертите, е придобита безвъзмездно собствеността на 23 имота от общо предприети действия за 31, чрез които ще бъдат задоволени общински потребности. Новопридобити са 18 жилищни имота. През отчетния период общината придоби останалата част от Доходното здание и стана собственик на целия театрален комплекс. Придобита е собствеността на имот по у…

Код на новината : *120083.html

    

Сподели: