лайънс клуб сексагинта приста русе

„Лайънс клуб Сексагинта Приста 2006“ получи под наем общинско помещение под Часовника

В общинска администрация постъпи Заявление с рег. индекс 64-202-2/ 28.11.2023г. от Деница Иванова Тиханова, като президент на сдружение „Лайънс клуб Сексагинта Приста 2006“, с молба да бъде предоставено под наем за нуждите на сдружението помещение – общинска собственост. Към настоящия момент Община Русе разполага със следното свободно такова: част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503.1.5, представляваща помещение – стая №307,с площ 30,00 кв. м, брой нива на обекта – две, с площ на всяко от нивата 350,70 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект за офис, намиращ се в сграда – паметник на културата с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1503, с административен адрес гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 3, предмет на АЧОС №8164 от 14.03.2017 г.

Сдружение „Лайънс Клуб Сексагинта Приста 2006“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена полза.

Целите на сдружението са да работи за постигане целите на международното Лайънс-движение. Да съдейства за повишаване благосъстоянието на обществото. Да се бори за опазването на слуха, зрението и речта. Да подпомага и насърчава инициативи в областта на образованието, здравеопазването, предоставянето на социални услуги, гражданското участие в управлението, интеграцията на различните социални и етнически групи в обществото, закрилата на децата, опазване на околната среда, екологичното равновесие и благоустройството и др.

Отдаването под наем на имоти – частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, се извършва без търг или конкурс след Решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе. Предоставени са необходимите документи, удостоверяващи регистрацията на Сдружението и изпълнението на специалните нормативни изисквания.

Днес ОбС – Русе даде своето съгласие да се отдаде под наем за срок от седем години, като клуб, на Сдружение ,,ЛАЙЪНС КЛУБ СЕКСАГИНТА ПРИСТА 2006“, ЕИК 117673017, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503.1.5, представляваща помещение – стая №307, с площ 30,00 кв. м, брой нива на обекта – две, с площ на всяко от нивата 350,70 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект за офис, намиращ се в сграда – паметник на културата с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1503, с административен адрес гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 3, предмет на АЧОС №8164 от 14.03.2017 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 31,68 лв. без включен ДДС.

Сподели: