Лек автомобил „Мазда“ ще обслужва работата на ОбС – Ветово въпреки жалбата на кмета

Време за прочитане: 4 мин.

С решение № 450 по протокол № 53 от 27.07.2018г. на Общински съвет Ветово, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.23 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Ветово като е съобразил фактическите и правни основания, обективирани в докладна записка с вх.№ ДЗ-29-27-2/12.07.2018г., е прието:

1. Определя лек автомобил „Мазда ЦХ-7“ с ДК № Р 5552 ВР за вещ, обслужваща дейността на Общински съвет Ветово.

2. Възлага на кмета на Община Ветово да организира нейното стопанисване при стриктно изпълнение на разпоредбите в нормативните актове, регламентиращи тази дейност.

Настоящият съдебен състав счита, че решение № 450 по протокол № 53 от 27.07.2018г. на Общински съвет Ветово, не е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК, тъй като с него не се създават или засягат права, свободи или законни интереси за отделни граждани или организации по смисъла на § 1, т. 2 АПК. То има организационен характер, като не е адресирано към отделни граждани или организации, за да носи белезите на индивидуален административен акт.

Според чл. 2, ал. 2, т. 3 АПК разпоредбите на кодекса не се прилагат за актовете, с които се създават права или задължения за органи или организации, подчинени на органа, издал акта, освен ако с тях се засягат права, свободи или законни интереси на граждани или юридически лица. Не може да се приеме, че оспореното решение засяга жалбоподателя. Това решение не е насочено към него като гражданин, а е адресирано до него в качеството му на кмет на Община Ветово, което е и изрично посочено в решението.

Съгласно чл. 2, ал. 1 ЗМСМА Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Нормата на чл. 2, ал. 3 ЗМСМА разписва, че в общините се избират общински съвети и кметове на общини. Според чл. 18, ал. 1 ЗМСМА орган на местното самоуправление е Общинският съвет. Неговите правомощия са правно регламентирани в чл.21, ал. 1 от същия закон, сред тях и т. 8 – приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства.

Съгласно чл. 38, ал. 1 ЗМСМА кметът на общината е орган на изпълнителната власт в общината. Правомощията на кмета на общината са правно уредени в чл. 44, ал. 1 ЗМСМА, като сред тях и т. 1 – ръководи цялата изпълнителна дейност на общината и т. 7 – организира изпълнението на актовете на общинския съвет.

Анализът на тези разпоредби сочи, че въпреки липсата на пряко подчинение на кмета по отношение на ОС Ветово, такава подчиненост е функция от нормативните задължения на кмета на общината да организира изпълнението на актовете на общинския съвет.

От изложеното следва изводът, че оспореното решение е вътрешнослужебен акт с организационен характер.

В своята практика административните органи издават и административни актове с чисто вътрешен характер. С тях се създават права или задължения само за органи или организации, подчинени на адресата, без да се засягат правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. Разграничителният критерий в този случай е приложното поле и сферата на действие на административния акт. Тези актове, квалифицирани като „административни ненормативни вътрешнослужебни актове“, подлежат на административен контрол. Гражданите и юридическите лица не могат да обжалват по съдебен ред такива актове. Тези актове обаче остават извън кръга на съдебно обжалваемите актове не поради вида си, а защото липсва едно от конституционните условия на чл. 120, ал.2 от Конституцията – да са нарушени или застрашени права или законни интереси на граждани и/или юридически лица. На това основание вътрешнослужебните административни актове не подлежат на съдебно обжалване и са изключени не само от действието на чл.2, ал.2,т.3 АПК, но и от общата клауза на чл. 120, ал. 2 от Конституцията.

Решаващ, за допустимостта на съдебното обжалване на вътрешнослужебните актове, е правният ефект на административния акт – дали засяга субективни права или законни интереси на граждани или юридически лица.

В този смисъл е и решение № 21/26.10.1995г. на КС на РБългария по к.д. № 18/95г., обн. ДВ ,бр.99/95г., както и опр.№ 5736/19.05.2015г. на ВАС по адм.д. № 5393/2015г., IV отд.

В конкретната хипотеза тази предпоставка, обуславяща допустимостта на съдебното обжалване на вътрешнослужебния акт, не е налице.

Оспореното решение не е насочено към кмета на Община Ветово като гражданин, а е адресирано до него в качеството му на кмет на Община Ветово, което е и изрично посочено в решението, поради което жалбата е недопустима.

Изложените в жалбата доводи за допустимост на съдебния контрол не могат да бъдат споделени. Твърденията, че решението е взето в нарушение на клаузите на сключения договор между „Каолин“ ЕАД и Община Ветово от 10.08.2016г. обективират единствено спор за гражданско право – неизпълнение на задължения, произтичащи от двустранен, безвъзмезден, комутативен и консенсуален договор.

Гражданскоправният характер на спора предопределя и способите на защитата срещу него и срещу неговите неблагоприятни за жалбоподателя последици – тя също така трябва да има гражданскоправен характер. Поддържаните в жалбата доводи биха могли да бъдат развити пред компетентния правораздавателен орган, по съответния процесуален ред, но са ирелевантни за настоящето производство, т. к. изясняването на така претендираните права, не може да бъде въведено като негов предмет.

Наличието на годен за обжалване административен акт е положителна процесуална предпоставка за допустимостта на образуваното съдебно-административно производство от категорията на абсолютните, за чието съществуване съдът следи служебно.

Административен съд – Русе остави без разглеждане жалбата на кмет на Община Ветово срещу решение № 450 по протокол № 53 от 27.07.2018г. на Общински съвет Ветово, като недопустима. Съдът прекрати производството по адм. д. № 391/2018г. на Административен съд Русе.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Сподели:

Още новини от деня