Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Лек ръст ще има от 1 юли на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в Община Русе

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината. Според чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при условията на ЗМСМА, като размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър.

Към настоящия момент, съгласно т. II от  Решение № 396, прието с Протокол № 17 от 28.01.2021 г. Общински съвет – Русе е определил основни трудови възнаграждения на кметовете на кметства в Община Русе, както следва:

 №Име, презиме, фамилияКметствоРазмер на основното трудово възнаграждение
1Димо Александров Тоневгр.Мартен1620
2Златан Ванев Василевс.Николово1596
3Калоян Георгиев Терзиевс.Тетово1560
4Мюжгян Ахмедова Халиловас.Семерджиево1500
5Василена Валентинова Цанкова-Борисовас.Бъзън1500
6Людмила Белчева Мариновас.Червена вода1500
7Николай Стефанов Колевс.Басарбово1500
8Георги Илиев Пенковс.Сандрово1500
9Мариела Недялкова Йордановас.Ново село1500
10Венета Димитрова Недевас.Хотанца1440
11Радостина Сашева Давидовас.Просена1404
12Ехлиман Ебайзер Етемс.Ястребово1320

През тази година в бюджет 2022 г. са гласувани допълнителни средства за нормативното увеличение на минималната работна заплата и среден ръст на увеличение с 5 % на брутните заплати на администрацията включително и на администрациите на малките населени места. Средствата за възнаграждения са подсигурени от държавния стандарт и дофинансирани от страна на Община Русе. Съгласно одобрения бюджет за 2022 г. и направените разчети от всяко едно кметство за реализирани икономии от фонд работна заплата до този момент се направи анализ, че има възможност за увеличение и на възнагражденията на кметовете на кметства с 150 лева без това да доведе до изменение на гласувания бюджет. Основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в Община Русе, съгласно Решение № 396/28.01.2021 г. на Общински съвет – Русе са в сила от 01.02.2021 г. Предвид икономическата обстановка в страната и повишаващия се ръст на инфлация, предлагам възнагражденията на кметовете на кметства да бъдат увеличени, считано от 01.07.2022 г. с 150 лева /словом: сто и петдесет лева/.

Към настоящия момент допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, както на кметовете, така и на служителите в администрацията е 1 %. Предлагам да се запази този процент.

Общински съвет – Русе ще определи основни трудови възнаграждения на кметовете на кметства в Община Русе, считано от 01.07.2022 година, както следва:

 Име, презиме, фамилияКметствоРазмер на основното трудово възнаграждение
1Димо Александров Тоневгр.Мартен1770
2Златан Ванев Василевс.Николово1746
3Калоян Георгиев Терзиевс.Тетово1710
4Мюжгян Ахмедова Халиловас.Семерджиево1650
5Василена Валентинова Цанкова-Борисовас.Бъзън1650
6Людмила Белчева Мариновас.Червена вода1650
7Николай Стефанов Колевс.Басарбово1650
8Георги Илиев Пенковс.Сандрово1650
9Мариела Недялкова Йордановас.Ново село1650
10Венета Димитрова Недевас.Хотанца1590
11Радостина Сашева Давидовас.Просена1554
12Ехлиман Ебайзер Етемс.Ястребово1470

2. Запазва допълнително месечно възнаграждение на кметовете на кметства в Община Русе за придобит трудов стаж и професионален опит – 1 на сто за всяка прослужена година.

3. От начислените възнаграждения по т. 1 и 2  да се правят удръжки, съгласно действащото българско законодателство.

Сподели: