сбал граматиков русе

Лечебните заведения с общинско участие в Русе ще бъдат освободени от внасяне на дивидент за 2019 година

Общински съ­вет – Русе, ко­йто уп­раж­ня­ва пра­ва­та на ед­но­лич­ния соб­с­т­ве­ник на капитала в общинските еднолични търговски дружества, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 10, ал. 1, т. 3 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, приема го­диш­ния отчет и баланс на дружествата, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

С Решение №173/18.06.2020 г. Общински съвет – Русе прие Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2019 г. на общинските еднолични търговски дружества, определи дивидент 70% отчисление за Община Русе от печалбата по Годишния финансов отчет за финансовата 2019 г. на „Общински пазари” ЕООД след данъчното й облагане и избра проверители – регистрирани одитори за заверка на Годишните финансови отчети на общинските търговски дружества за 2020 г.

Общинските търговски дружества – лечебни заведения също приключват 2019 г. с положителен финансов резултат, поради което е необходимо да бъде взето решение за разпределяне на тяхната печалба и нейното изплащане, като допълнение към решенията, приети с Решение №173/18.06.2020 г. на Общински съвет – Русе.

Днес Общинският съвет допълни Решение №173, прието с Протокол №10/18.06.2020 г. на Общински съвет – Русе, като създава нова точка:

  •  Да бъдат освободени от внасяне на дивидент общинските еднолични  търговски дружества „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Медицински център 1 – Русе” ЕООД, „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД, като средствата се използват от дружествата за изпълнение на инвестиционната им програма за 2020 г.
Сподели:

Още новини от деня