съдебна палата русе съд прокуратура

„Лигнум холдинг“ ЕООД осъден да плати хиляди левове на Община Разград

Районен съд – Русе осъди „Лигнум холдинг“ ЕООД, Германия със седалище и адрес на управление – гр.Русе, да заплати на Община Разград сумите: 10 770.33 лева – неплатена част от годишната арендна вноска за стопанската 2015/2016г., дължима по договор №322/11.10.2012г. и 8154.07 лева – неустойка за периода 03.10.2016г. – 21.02.2017г., както и направените по делото разноски в размер на 956.97 лева.

Въз основа на договор №322/11.10.2012г. община Разград предоставила на „Лигнум Холдинг“ ЕООД 1359.011 дка земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с.Ушинци с ЕКАТТЕ 75246, община Разград; в землището на с.Осенец с ЕКАТТЕ 54105 община Разград и в землището на с.М. с ЕКАТТЕ 49093 община Разград срещу поето от ответника задължение да заплаща арендно възнаграждение в размер на 40 770.33 лева за всяка стопанска година. Контрактът е сключен за срок от 25 години. Уговорен е падежът на годишната арендна вноска, неустойка при неточно изпълнение на задълженията от страна на арендаторът и условията за изменение, прекратяване или разваляне на договора. С писмо изх.№АО-05-03-10389/05.12.2016г. и писмо с изх.№АО-05-03-1531/27.02.2017г. уведомил ответника за дължимите към този момент суми, както и за възможността да развали договора, при неизпълнение на задължението в едномесечен срок.

Сподели:

Още новини от деня