Логопедът Десислава Банчева от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” работи предимно с деца на възраст от 0 до 3 години

Логопедът Десислава Банчева от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” работи предимно с деца на възраст от 0 до 3 години

Логопедът Десислава Банчева от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” работи предимно с деца на възраст от 0 до 3 години. Според нея това е възрастта, когато може да се обогати активния и пасивния речник на всяко дете. По думите и, говорните способности са влияят от няколко фактора, между които мозъчната активност, психологическата среда и влиянието на семейството. Живата реч е изключително полезна за речевото развитие на децата. И обратно – електронните устройства предизвикват еднопосочна реакция. Те слушат песни и думички, но не отговарят. Затова целта на Десислава Банчева в нейната работа е да развие правилното произнасяне на звуковете и умението на децата да съставят връзки между думите – да правят изречения.

Сподели: