Общинските съветници на МК „БСП за България" подкрепиха плановете за развитие на Община Русе

Малкият буферен паркинг в Русе е въведен в експлоатация преди месец, предстои търг за отдаването му под наем

Община Русе е собственик на поземлен имот с идентификатор 63427.178.134 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се на бул. „България“ № 292, с обща площ от 45 172 кв. м., с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“ съгласно Акт за частна общинска собственост № 10532/19.07.2022 г. В имота е изграден „буферен паркинг за тежкотоварни автомобили, санитарни преместваеми контейнери – 2 бр., павилион за охрана – 1 бр.“ с площ от 9 430 кв. м., който е въведен в експлоатация на 03.01.2024 г.

Въведеният в експлоатация буферен паркинг е с капацитет от 75 паркоместа за тежкотоварни автомобили, като с изграждането му е предвидено съоръжението да способства за облекчаване трафика на тежкотоварни автомобили, изчакващи преминаването си към ГКПП „Дунав мост“ – Русе, чрез създаването на обособено място за паркиране и престой.

На територията на град Русе функционират повече от 5 подобни съоръжения, като към настоящия момент, опашките от тежкотоварни автомобили, разположени по републиканските пътища и непосредствено пред входа на ГКПП „Дунав мост“ – Русе са по-скоро рядкост.

Дейността по експлоатиране и управление на изграденото съоръжение е специфична икономическа дейност, която трудно би могла да се администрира като услуга, предлагана от общинската администрация. За управлението на съоръжението са необходими множество технически и човешки ресурси, свързани с обслужване на потенциалните потребители, поддръжка на съоръжението и неговата охрана, както и създаване на организация за изпълнение на дейността, която е несвойствена за администрацията. В допълнение следва да се посочи, че видът на съоръжението и всички обективни обстоятелства, свързани с необходимостта от продължителен престой на тежкотоварните автомобили преди преминаването им към ГКПП „Дунав мост“ – Русе, предпоставят невъзможността съоръжението да се използва за кратковременно паркиране, така както се използват всички останали паркинги, собственост на Община Русе.

Изложеното предпоставя необходимостта от стартиране на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, а именно за отдаване под наем на буферния паркинг.

Съгласно чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост общинският съвет определя наемните цени за имотите и вещите – общинска собственост. Така в чл. 2, ал. 1, т. 25 на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе е определил начална цена за „платени паркинги“ в размер на 1,39 без ДДС за квадратен метър. (т.е. при площ на съоръжението 9 430 кв.м. – 13 107,70 лв. без ДДС). Предвид специфичността на съоръжението и обстоятелството, че Наредба № 2 на Общински съвет – Русе е последно актуализирана през 2021, считано от който период в страната са били налице инфлационни процеси, Община Русе реши да провери актуалността на нормативно определената цена, като възложи изготвянето на пазарна оценка за определяне на размера на месечния наем за съоръжението.

Съобразно Експертна оценка от месец февруари 2024 г., изготвена от независим оценител, вписан в Камарата на независимите оценители в България, пазарната наемна стойност на месец за описаното съоръжение, при отдаване под наем на същото съобразно предназначението му, възлиза в размер на 18 000,00 без включен ДДС (т.е. около 1,60 лв. за кв. м.).

Днес Общинският съвет в Русе определи начална наемна цена на месец в размер на 18 000,00 лв. без включен ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, за отдаване под наем на „буферен паркинг за тежкотоварни автомобили, санитарни преместваеми контейнери – 2 бр., павилион за охрана – 1 бр.“ с площ от 9 430 кв. м., изграден в поземлен имот с идентификатор 63427.178.134 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се на бул. „България“ № 292, с обща площ от 45 172 кв. м., с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“, предмет на Акт за частна общинска собственост № 10532/19.07.2022 г.

Сподели: