иновации и конкурентоспособност

„МАРИСАН и КОЛЕВ“ АД ще подобри ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси по европроект, за да няма отпадъци

оп иновации и конкурентоспособност

„МАРИСАН и КОЛЕВ“ AД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0148-C01 и изпълнява проект “По-ефективно използване на ресурсите в „МАРИСАН и КОЛЕВ“ AД”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-3.004 “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Общата цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентоспособността на „МАРИСАН и КОЛЕВ“ АД, чрез въвеждане на иновативни технологични методи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси в предприятието и предотвратяване генерирането на отпадъци.

Чрез реализацията на проекта МАРИСАН и КОЛЕВ АД ще подобри ресурсната и икономическата си ефективност, и ще повиши своята конкурентоспособност. Посредством подобрената организация на предприятието ще се оптимизират производствените му процеси, което ще позволи разгръщане на пълния му потенциал по отношение на качеството на крайните продукти, сроковете за изпълнение и коректните отношения с клиенти и доставчици. Тези положителни промени ще имат пряко отражение върху обема на поръчките и приходите на фирмата. От друга страна внедряването в производството на предвидените за закупуване по проекта активи ще допринесе за по-ефективно управление на ресурсите, намаляване на генерираните отпадъци и използването на вредни вещества, които оказват негативно въздействие върху околната среда, като по този начин ще допринесе за развитието на по-зелена икономика в България. В допълнение, успешното реализиране на дейностите ще повиши конкурентния потенциал на МАРИСАН и КОЛЕВ АД и ще допринесе за подобряване на ресурсната ефективност и цялостната дейност на предприятието, което изцяло съответства на приоритетите и целите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Общата стойност на допустимите разходи е в размер на 1 726 000.00  лв., от които 881 928.55 лв. европейско и 155 634.45 лв. национално съфинансиране. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 05.06.2020 г.

Сподели:

Още новини от деня