logo-marisan

Марисан и Колев АД

Време за прочитане: 3 мин.

гр. Русе, ул. „Калнъ дере“ №15, Източна промишлена зона
+359 82 519 721, 519 722
+359 885 005 053
+359 82 845 344
info@marisanbg.com
Web: www.marisanbg.com

марисан-вход

МАРИСАН е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството.

marisan-fabrica

Осланяйки се на своя успешен опит на българския и румънския пазар, както и на дългогодишното си сътрудничество с лабораториите на BASF и DOW CHEMICAL, ние сме насочили нашите усилия в няколко основни направления:

  • интегрирани топлоизолационни решения и системи
  • сухи строителни смеси за богата гама приложения – строителни лепила, шпакловки, смеси за зидане, замазки, фугиращи смеси и др.
  • хидроизолационни системи и смеси
  • оцветени фасадни мазилки и бои

Освен сигурните и навременни доставки на материалите до обектите, допълнително оказваме и пълна подкрепа, както в техническо отношение, така и на етапите проектиране и изпълнение на проектите на всички нашите партньори.

marisan-lab

Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в нашите лаборатории, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички наши марки – най-известните от които са ТЕРАФЛЕКС, ТЕРМОФЛЕКС, ХИДРОЗОЛ, ГАЗОЛИТ, ЦИМЕНТОЛ, ТЕРАПОР и др.

marisan-producti-1

Нашите продукти отговарят на всички изисквания за качество и ще ви помогнат да решите и оптимизирате всички ваши, както тясно специализирани, така и комплексни задачи в строителството. Те ще ви помогнат не само да запазите, подобрите и дългосрочно да предпазите от повреди фасади, стени, подове и покриви на сгради, но и естетически да оформите с цвят и структура едно екологичн и функционално човешко жизнено пространство.

Продуктовите групи на МАРИСАН:

produkti-marisan-6

produkti-marisan-3

dekorativni elementi

За повече информация посетете обновеният сайт на МАРИСАН – www.marisanbg.com

– – –

MARISAN is a modern Bulgarian company, proud of an extensive and long experience in manufacturing of various sorts of building materials. For the time of its activity and development the company has established itself not only as a market leader, but also as a strict and reliable manufacturer, offering to its partners and all professionals complex and integrated solutions in a number of construction fields.

Relying on its successful experience on the Bulgarian and Romanian markets, as well as the many years of cooperation with the laboratories of BASF and DOW CHEMICAL, we have concentrated our efforts in several key directions:

  • Integrated thermal isolation solutions and systems
  • Dry building mixtures for a wide range of applications – adhesives, putties, mixed masonry, mortars, grouts, etc …
  • Waterproofing systems and mixtures
  • Colored facade plasters and paints

In addition to the reliable and timely supply of materials to sites, and we fully support, both technically and during design stages, projects implementation of all our partners.

kavarancitycentre

Continuous research and development activities conducted in our laboratories which are in close cooperation with some of the world’s leading laboratories for research and development of construction materials, ensures no-compromises quality of products under all our brands – most famous of which are TERAFLEKS , TERMOFLEKS, HIDROZOL, GAZOLIT, CIMENTOL, TERAPOR and others.

produkt linia

Our products meet all quality standards and will help you solve and optimize as good all your strictly specialized and as well as complex tasks in construction. They will not only help save, improve as well as prevent for a long time damage to facades, walls, floors and roofs of buildings, but also to aesthetically shape with color and structure an ecological and functional human living space.

Groups of MARISAN products:

For more information, visit the renovated website of MARISAN – www.marisanbg.com

Сподели:

Още новини от деня