Фондация „Русе – град на свободния дух“

Мащабна програма подготви за тази година фондация „Русе – град на свободния дух“

Стартиралата преди пет година кампания „Русе – град на свободния дух“ постигна добри резултати, които все повече се доближават до реализирането на първоначално заложените цели. Тя работи в подкрепа на таланта, знанието и иновативното мислене. Успехът е достатъчен мотив едноименната фондация да продължи да работи със същите темпове и през 2018 година. Създаденото доверие и разширяването на партньорската мрежа допринасят за възраждането на творческия дух на Русе и популяризирането му като културно, образователно и спортно средище в Дунавския регион.

Фонд „Лицата на Русе“ ще продължи да подпомага дейността на талантливи русенци, изявяващи се в различни сфери на науката, образованието, изкуството, културата, с убеждението, че именно те са посланиците на града ни пред света.

Фонд „Местни инициативи“ ще дава своя принос да се реализират иновативни събития в областта на културата, изкуството, образованието, науката, новите технологии и спорта.

Един от основните акценти в работата на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и през 2018 година ще бъде и създаването на устойчива мрежа от партньорства и междусекторно сътрудничество.

Активната дейност на Фондацията ще бъде свързана и с утвърждаването на Русе като „град на свободния дух“. Ще се извършва задълбочен анализ на културните политики на местно ниво, както и на резултатите от провежданите политики в областта на образованието, науката и масовия спорт.

През 2018 година се очаква да приключи работата по проект „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм“. Той получи одобрение по Европейската програма за трансгранично сътрудничество INTERREG Румъния- България. Стойността на проекта е 1 387 448,53 EUR, от тях за дейностите, които ще реализира Фондацията се очаква да постъпят 196 831,04 EUR.

Проектът се реализира в партньорство със Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“, Община Лом и Асоциация за проекти „Алексис Филиаши“, Румъния. Целта му е да популяризира трансграничния район като атрактивна туристическа дестинация на базата на устойчиво използване на природните и културни ресурси, чрез иновационни и интерактивни ИТ решения за предоставяне на туристически услуги.

Едновременно с това ще продължи и идентифицирането на възможностите за кандидатстване за финансиране по програми на Европейския съюз и други донорски схеми.

В правомощията на Общински съвет – Русе, като върховен колективен орган на управление, е да одобри и приеме Основни насоки за дейността и бюджет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.

Фондацията ще работи по събития в подкрепа на кампанията „Русе – град на свободния дух“.

Иницииране на конкурси и селекция на проекти в направление „Местни инициативи“ и „Знание и растеж“ с акцент върху широкомащабните събития, инициативи с висока обществена значимост и добавена стойност за местните общности, насърчаване на новите нестандартни и оригинални идеи в сферата на културата, културно-историческото наследство, изкуството, науката и образованието, в това число неформалното образование, иновациите, младежките дейности, развитие на гражданското общество и спорт;

– Иницииране на мащабни и иновативни събития, които подсилват ”чувството за общност” сред русенци, улесняват диалога между представители на различни културни, образователни и професионални групи, насърчават междусекторните форми на сътрудничество/ фестивали, концерти, пленери, изложби, спектакли, пърформанси, конференции и публични дискусии и др.
– Подкрепа за реализирането на устойчиви идеи с потенциал за развитие, които допринасят за популяризирането на Русе като град на традиции и новаторство на национално и международно ниво.

Подкрепата на талантливи русенци, изявяващи се в различни сфери на изкуството, културата и образованието се изразява в:

– Прием на искания за подпомагане и селекция на лица с изявени дарби от Община Русе в рамките на фонд „Лицата на Русе“, с цел задоволяване на образователни потребности, професионално развитие, постигане на по-високи резултати, реализация на иновативен продукт в сферата на културата и изкуството, образованието, високите технологии;
– Поддържане на програма за подкрепа и популяризиране на изявени деца и младежи от Русе
– Присъждане на награда „Посланици на свободния дух“ на лица с доказани постижения в областта на изкуството, културата, науката и образованието, изобретенията и новите технологии.
– Реализиране на втори етап на благотворителна кампания за набиране на средства „Талант без граници“ с цел обновяване на музикалните инструменти на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“.

Утвърждаване на Русе като „град на свободния дух“ ще става посредством:

– поддържане на уеб-базирани форми за информиране, популяризиране и участие (Интернет страница, присъствие в социалните мрежи, YouTube канал, Интернет медии);
– Организиране на кампании за популяризиране на Русе като привлекателна туристическа дестинация;
– Поддържане на мрежа от културни посланици на кампанията „Русе – град на свободния дух“ – популярни и емблематични личности, свързани с града и региона;
– Популяризиране и разпространяване на символите на кампанията сред представители на публичния, частния и гражданския сектор;
– Сондиране на общественото мнение относно ефективността на кампанията „Русе – град на свободния дух“.

Не на последно място ще бъде изградена мрежа от доброволци и стажанти посредством привличане на младежи от неправителствени организации и клубове, студенти.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня