одмвр русе лого полиция мвр

МВР – Русе получи за безвъзмездно управление на няколко общински имоти

В общинската администрация е постъпило писмо вх. № 04-41-2/06.10.2020 г. от Министъра на вътрешните работи на Република България, с което изразява желание да бъдат предоставени безвъзмездно, за управление недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 10 г. за изпълнение функциите на Областна дирекция на МВР – Русе.

            Имотите са следните:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2601.10.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 56,45 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Борисова“ №91, вх. 4, ет. 0, самостоятелният обект се намира на етаж 0 (нула) в сграда с идентификатор 63427.2.2601.10, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2601, с предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: 0,755 % идеални части от общите части сградата, ниво:1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата:

– на същия етаж: 63427.2.2601.10.26, 63427.2.2601.10.28;

– под обекта: няма;

– над обекта: 63427.2.2601.10.3.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №7343/26.09.2014 г., предоставен със Заповед №РД-01-1084/14.05.2015 г. на Кмета на Община Русе и Договор рег. №336д-57/28.09.2015 г., за срок от 5 (пет) години. В имота се помещава Приемна към Първо РУ при ОДМВР – Русе. Посоченият договор е изтекъл на 28.09.2020 г.

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.12.98 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 20 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Дружба“ – 3, ул. „Даме Груев“ №2, бл. 4, вх. 6, ет. 1, обект 1, намиращ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 63427.4.558.12, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.558, с предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: 0,678 % идеални части от общите части сградата, ниво:1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата:

– на същия етаж: 63427.4.558.12.99;

– под обекта: няма;

– над обекта: 63427.4.558.12.2.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №7419/30.03.2015 г., предоставен със Заповед №РД-01-1946/31.07.2015 г. на Кмета на Община Русе и Договор рег. №336д-56/28.09.2015 г., за срок от 5 (пет) години. В имота се помещава Приемна към Първо РУ при ОДМВР – Русе. Посоченият договор е изтекъл на 28.09.2020 г.

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4082.3.5 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 20,26 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Александровска“ №93, ет. 2, самостоятелният обект се намира на етаж 2 (две) в сграда с идентификатор 63427.2.4082.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4082, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), ниво:1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата:

– на същия етаж: няма;

– под обекта: 63427.2.4082.3.1;

– над обекта: 63427.2.4082.3.12.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6937/21.03.2013 г., предоставен със Заповед №РД-01-1084/14.05.2015 г. на Кмета на Община Русе и Договор рег. №336д-16/29.03.2016 г., за срок от 5 (пет) години. В имота се помещава Приемна към Първо РУ при ОДМВР –Русе. Посоченият договор изтича на 29.03.2021 г.

4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.2084.2.5 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 18,99 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Дружба“ – 2, ул. „Йосиф Цанков“ №45, ет. 1, обект Б, намиращ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 63427.4.2084.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.2084, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: 5,25 % идеални части от общите части сградата, ниво:1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата:

– на същия етаж: 63427.4.2084.2.6;

– под обекта: няма;

– над обекта: 63427.4.2084.2.9, 63427.4.2084.2.10.

            За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №7292/02.07.2014 г., предоставен със Заповед №РД-01-1084/14.05.2015 г. на Кмета на Община Русе и Договор рег. №336д-17/29.03.2016 г., за срок от 5 (пет) години. В имота се помещава Приемна към Първо РУ при ОДМВР –Русе. Посоченият договор изтича на 29.03.2021 г.

            Преписката е разгледана от Комисията по общинска собственост, която с протокол №9/ 30.10.2020 г. е излязла със становище: дава своето съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление, за срок от 10 г. (десет години) на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2601.10.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 56,45 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Борисова“ №91, вх. 4, ет. 0;

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.12.98 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 20 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Дружба“ – 3, ул. „Даме Груев“ №2, бл. 4, вх. 6, ет. 1, обект 1;

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4082.3.5 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 20,26 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Александровска“ №93, ет. 2;

4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.2084.2.5 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 18,99 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Дружба“ – 2, ул. „Йосиф Цанков“ №45, ет. 1, обект Б,

за изпълнение функциите на Областна дирекция на МВР – Русе, след решение на Общински съвет – Русе.

Общинските съветници одобриха сега предложението.

Сподели: