МГ „Баба Тонка“- Русе започва едногодишен лингвистичен проект за сътрудничество със СУ „Св. Климент Охридски“

На 5.11.2018 в РБ „Л. Каравелов“ ще се състои семинар за ученици и учители от МГ „Баба Тонка“ с преподаватели от факултета по Славянски филологии на Софийския университет. Проектът носи името Дискусионен лингвистичен семинар и има за цел учениците от МГ да задълбочат своите знания по заложените в учебното съдържание теми, като излязат от контекста на класическата класна стая и направят собствени лингвистични проучвания.

Част от въпросите за семинара са свързани с функционалните стилове и езиковата култура, с формирането на младежка гражданска активност по проблемите на публичното говорене и чистотата на българския книжовен език, с изграждането на критическо отношение към проблемите на езиковата агресия и популизма. Целта е да бъдат запознати и със съвременните тенденции в областта на компютърната лингвистика от водещи у нас и в чужбина специалисти.

Изцяло на доброволни начала лектори по проекта ще бъдат проф. Петя Осенова и доц. Владислав Миланов.

Първата фаза на проекта е в Русе, където с любезното съдействие на Теодора Евтимова семинарът ще се проведе от 14.30 часа в зала на Регионалната библиотека „Л. Каравелов“. Участват повече от 120 ученици от 8 до 11 клас. Проф. Осенова ще направи демонстрационен урок по компютърна лингвистика, а след това доц. Миланов ще говори за езика на агресията в публичното пространство.

В сътрудничество с учителите по български език в Математическата гимназия ще бъдат подбрани теми за самостоятелна разработка, с които избрана целева група от ученици през пролетта на 2019 г. ще участва във втората фаза на проекта. Тя ще бъде двудневен дискусионен семинар в залите на Народното събрание и на Софийския университет в София. Тогава, освен че ще могат да изложат своите тези, учениците от МГ ще имат възможност да се срещнат и с водещи български журналисти и съвременни писатели.

Пряката цел на това сътрудничество е младите хора да бъдат запознати с модерните тенденции в образованието у нас и в чужбина, като твърдо отстояват националната си идентичност чрез познаване и владеене на българския книжовен език.
Координатор на проекта е Цветелина Цветанова, ст. учител по БЕЛ.

Д-р Петя Осенова е професор в катедра Български език, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава съвременен български език (морфология и синтаксис). Интересите й са в областта на формалната лингвистика, езиковите технологии и ресурси, компютърната лингвистика, електронното обучение, машинния превод. Специализирала е в областта на компютърната лингвистика като постдокторант в Тюбингенския университет, Германия (2003), Университета в Грьонинген, Холандия (2004) и като Фулбрайтов стипендиант в Станфордския университет в САЩ (2010). Дългогодишен организатор на българската част на ежегодното международно състезание по отговаряне на въпроси (CLEF), рецензент на основни конференции и форуми по езикови технологии, като ACL (AssociationofComputationalLinguistics), LREC (LanguageResourcesandEvaluation), TLT (TreebanksandLinguisticTheories), RANLP (RecentAdvancesin NLP) и др. Автор е на книгата Формална граматика на българския език (2007, в съавторство с Кирил Симов) и на над 80 научни публикации.

Д-р Владислав Огнянов Миланов е роден през 1977 г. в гр. Кърджали. През 1999 г. завършва специалност Българска филологиявъв ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. През 2017 г. завършва и специалност Право в СУ, а от 2010 г. води лекционните курсове по Език и право в Юридическия факултет. От 2000 г. е докторант по диалектология в СУ „Свети Климент Охридски”; от 2004 г. до 2016 г. е последователно асистент, старши асистент, главен асистент в Катедрата по български език към Факултета по славянски филологии на СУ. От 2017 г. е избран за доцент в същата катедра с хабилитационен труд „Филологически идеи заезика, отразени в личната кореспонденция на българските възрожденци” (Изд. Парадигма, 2016г.). Води лекционни курсове по история на новобългарския книжовен език, езикова култура, политическа и журналистическа реч и др. Водил е упражнения по фонетика, по морфология и синтаксис, филологически практикум, история на новобългарския книжовен език и др. От ноември 2017 г. е директор на Центъра за анализ на политическата и журналистическата реч.

Сподели: