„Мегапартс“ ООД ще закупи 8.1 декара общински имот в Източна промишлена зона

В общинската администрация е постъпило заявление от „МЕГАПАРТС“ ООД, представлявано в качеството на управител от Станислав Димитров Тевекелиев, в което изразява желание да закупи общински поземлен имот с идентификатор 63427.8.1337 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Източна промишлена зона“ с площ 8114 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при граници и съседни имоти: 63427.8.1338, 63427.8.1339, 63427.8.529, 63427.8.532, 63427.8.1143, 63427.8.1142, 63427.8.353, 63427.8.1065, 63427.8.1051, 63427.8.1066, 63427.8.537, 63427.8.1340. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №8094/08.08.2016 г., вписан под №66, т. 30, том 5978, дв. вх. 11263, вх. №11512 от 11.08.2016 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 470 700 лева. Нормативната стойност на имота е в размер на 507 827 лева. Данъчната оценка, съгласно удостоверение №ДО001338/13.02.2019 г. издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 152 372,80 лева.

Преписката е разгледана от Комисията по общинска собственост, която с протокол №37/07.01.2019 г. е излязла със становище: дава своето съгласие за продажба на общинския имот по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, след решение на Общински съвет – Русе. Предлаганата продажба е включена в „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.“ Днес общинските съветници в Русе одобриха провеждането на търг.

Сподели: