„МЕГАПАРТС“ ООД поема дейността по събиране на излезли от употреба МПС като партньор на Община Русе

Общински съвет – Русе одобри договор за сътрудничество между Община Русе и договор за сътрудничество с „МЕГАПАРТС“ ООД за организиране дейностите по събирането на ИУМПС от имоти общинска и държавна собственост и предаването им в центровете за разкомплектоване, в изпълнение на задълженията по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства и Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе.

С Решение № 357, Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г. на Общински съвет Русе е изменена и допълнена Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе .

Съгласно Предложение, вх. №30-10019-1/19.02.2018 г. от „Татаров Кар“ ЕООД, Община Русе има сключен Договор за сътрудничество от 13.04.2018 г за организиране на дейностите по събирането на ИУМПС от имоти  общинска и държавна собственост.

С писмо, изх. №30-10019-2/10.08.2020 г. е изискана следната информация от „Татаров Кар“ ЕООД:

1. Актуална информация за площта на използваната от тях площадка за временно съхранение на ИУМПС?

2. Управляваното от тях дружество разполага ли с друга площадка за временно съхранение на ИУМПС?

3. Терените снабдени ли са с охранителни системи (охрана, СОД и видеонаблюдение)?

В отговор фирма „Татаров Кар“ ЕООД ни информира за следното:

1. Площта на използваната от тях площадка за временно съхранение на ИУМПС е 500 кв.м., с местонахождение: гр. Русе, ИПЗ, ул. „Родина“ №80 (снабдена с видеонаблюдение и СОД);

2. Фирма „Татаров Кар“ ЕООД има сключен Договор за сътрудничество с „Дав-Транс“ ООД, разполагаща с площадка за ИУМПС на адрес: гр. Русе, Източна промишлена зона с площ 5 552 кв.м. (снабдена с видеонаблюдение).

Във връзка с постъпило писмо вх. № 30-266-1/24.01.2018 г. от страна на „Мегапартс“ ООД за подпомагане на дейностите по съхранение, третиране и оползотворяване на отпадъци от ИУМПС е отправено аналогично запитване

 „Мегапартс“ ООД ни информира за следното:

• Разполага с 3 (три) площадки за разкомплектоване на територията на гр. Русе, Източна промишлена зона, бул. „Тутракан“ №23 с обща площ 20 000 кв. м., като 10 000 кв.м. от тази площ може да бъде отделена /обособена/ за дейностите свързани с Община Русе за събиране и съхранение на ИУМПС;

• Притежава 4 (четири) бр. специализирани превозни средства (тип „Пътна помощ“);

• Разполага с 10 души персонал;

• С оградени, осветени и под денонощно видеонаблюдение площадки.

При приетото вече изменение в Раздел III от Наредба №15 на ОбС-Русе относно процедурата за ИУМПС, се очакват следните промени:

– увеличаване на  броя на непремахнатите доброволно ИУМПС от собственика и съответно приемането им на площадка за временно съхранение;

– необходимост от поддържане на регистър за приети/предадени ИУМПС;

– заплащане от собственика на ИУМПС за разходите за неговото принудително преместване и временното съхранение на притежателя на площадката за временно съхранение, в случай на заявен интерес;

– необходимост от площадка за временно съхранение на ИУМПС с площ не по-малка от 5 дка.

Във връзка с гореизложеното, сключеният договор за сътрудничество между Община Русе и „Татаров Кар“ ЕООД не кореспондира с промените в процедурата и на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 (двумесечно предизвестие) е стартирана процедура за прекратяване.

На база на предоставеният по – горе подробен анализ за избора на дружество, с което да се осъществи сътрудничество, е подготвен и подписан договор с  „Мегапартс“ ООД, чиито технически и логистични параметри са по – добре ситуирани и организирани за осъществяване на дейностите по събирането на ИУМПС от имоти общинска и държавна собственост, съхраняването им и предаването в център за разкомплектоване, в изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе.

сн. Архив

Сподели: