Медицински комплекти за първа помощ и специализиран автомобил получава Ценово по трансграничен проект

Медицински комплекти за първа помощ и специализиран автомобил получава Ценово по трансграничен проект

Шести месец Община Ценово, в качеството си на водещ партньор, съвместно с Комуна Хотареле и Комуна Гряка – Румъния, успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие с Договор за безвъзмездна финансова помощ, № 83520 от 20.07.2018 г. чрез Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“. Общата допустима стойност на проекта е 854 258,98 евро, от които 726 120,12 евро са от Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на проекта е 24 месеца.

За успешното реализиране на проекта Община Ценово, за периода от 01.12.2018 г. до момента,  подписа договори с външни изпълнители за: закупуване на офис оборудване; организиране и провеждане на публични събития; предоставяне на външна експертиза и услуги; и доставка на 10 бр. медицински комплекта за оказване на първа помощ.  

Продължава провеждането на  публични процедури за избор на външни изпълнители за разработване на една обща стратегия за по-добра координация и ефективна реакция на съвместно трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка и за  доставка на 1 бр. специализиран автомобил с висока проходимост за работа при тежки терени с интервеционно оборудване.

Съгласно условията на подписания договор с външен изпълнител за закупуване на офис оборудване по проекта в Община Ценово са доставени: мултифункционално устройство – 1 бр., преносими компютри – 3 бр. /включително: инсталиран софтуерен пакет за създаване на документи, софтуерен пакет за операционната система и антивирусен софтуер/, външен хард диск – 1 бр. и мобилни телефони – 3 бр.

сн. Архив от откриваща пресконференция

Сподели: