„Медицински център 1 – Русе” ЕООД завършва 2020-а с множество нови придобивки

Общинско търговско дружество „Медицински център 1 – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-09-506/28.10.1999 г. на Министерство на здравеопазването, Приложение №2 и е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, осъществявайки профилактика, диагностика и лечение в областта на вътрешната медицина, психиатрия, дерматология, хирургия, акушерство и гинекология, неврология, хирургия, УНГ, кардиология, урология и клинична лаборатория. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117115734.

Основният капитал на дружеството е 54 105 лева, разпределен в 5 410 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един и не е променян през годината. Към 31.12.2020 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 97 хил. лева, спрямо собствен капитал в размер на 96 хил. лева към 31.12.2019 г.

„Медицински център 1 – Русе” ЕООД осъществява дейността си в сътрудничество с други лечебни заведения за извънболнична помощ, РЗОК, РЗИ, РЕЛК, органите за социално осигуряване във връзка с експертизи за временна нетрудоспособност, осигуряването на помощни средства на хора с различна степен на инвалидизация, освидетелстване на болни.

Лечебното заведение приключва 2020 г. със счетоводна печалба в размер на 1 845,42 лева. Дружеството работи със собствени оборотни средства, както за оперативната си дейност, така и за инвестиционната си  дейност.

През 2020 г. приходите на дружеството се формират от:

– договор с РЗОК за оказване на специализирана доболнична помощ на здравноосигурени лица;

– директни плащания от физически и юридически лица по цени за здравни услуги, формирани от здравното заведение по реда на съществуващото законодателство;

– договори с доброволни здравноосигурителни фондове;

– извършване на годишни профилактични прегледи на работещите в Русе във връзка със ЗЗБУТ, а от 2020 г. и в Разград, Кубрат и Исперих;

– отдаване под наем на помещения, оборудване и услуги, съгласно действащото законодателство.

Анализът на дейността показва:

– съвместно със служби по трудова медицина са извършени профилактични прегледи на много трудови колективи – НАП, Метрология, Петрол, Енерго про, Монделийз, Инвестбанк, Кока-кола, и др.;

– продължава успешно и съвместната дейност с Метадоновия център към ЦПЗ, гр. Русе;

– продължава дейността в здравните служби в кв. „Образцов чифлик“ и ДЗС.

Инвестициите през 2020 г. са реализирани в дообзавеждане на дерматологичен кабинет с нова диагностична апаратура, закупуване на нов фетален монитор за АГ кабинет с цел оптимизиране на дейността му, обзавеждане на нов ендокринологичен и функционален кабинет с ново поколение ехограф с два трансдюсера за подобряване на диагностичната им дейност, възстановяване дейността на психиатричния кабинет, откриване на нов гастроентерологичен кабинет и втори кабинет по кардиология; извършване на довършителни ремонти в сградата на Борисова №36.

Инвестиционните намерения на „Медицински център 1 – Русе“  ЕООД през 2021 г. са насочени в няколко направления:

– в нова медицинска апаратура и техника: дообзавеждане на гастроентерологичен  кабинет; оборудване на кардиологичен кабинет за извършване на високо специализирани дейности; нов трансдюсер за АГ и ендокринологични кабинети; възстановяване на стоматологичните кабинети в кв. Средна кула, Долапите и Дружба 2; възстановяване на оториноларинголочен кабинет; подмяна на хирургичния инструментариум;

– в материалната база: текущи ремонти; разкриване на нови специализирани кабинети; подмяна на остарялата мебелировка;

– в персонала: обучение и квалификация, увеличаване броя на специалистите и привличане на по-млади кадри.

Сподели: