община русе фасада

„Медицински център 1 – Русе” ЕООД планира да обнови кабинетите и оборудването си през тази година

„Медицински център 1 – Русе” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, осъществявайки профилактика, диагностика и лечение в областта на вътрешната медицина, психиатрия, дерматология, хирургия, акушерство, гинекология, неврология, УНГ, кардиология и клинична лаборатория.

Дружеството приключва 2019 г. със счетоводна печалба в размер на 1 696.29 лв. След приспадане на данъците, нетната печалба е в размер на 1 472.15 лв. Положителен е финансовият резултат и през 2018 г. – 1 087.58 лв.

През 2019 г. приходите на дружеството се формират от:

 • договор с РЗОК за оказване на специализирана доболнична помощ на здравноосигурени лица;
 • директни плащания от физически и юридически лица по цени на здравни услуги, формирани от здравното заведение по реда на съществуващото законодателство;
 • договори с доброволни здравноосигурителни фондове;
 • извършване на годишни профилактични прегледи на работещите, във връзка със ЗЗБУТ, а от 2019 г. и в Разград, Кубрат и Исперих;
 • отдаване под наем на помещения, оборудване и услуги, съгласно действащото законодателство. Приходите от отдадените под наем площи от „МЦ 1 – Русе“ ЕООД  през 2019 г. са 24 208.34 лв.
 • през годината съвместно със служби по трудова медицина са извършени профилактични прегледи на много трудови колективи – НАП, Метрология, Петрол, Енерго про, Монделийз, Инвестбанк, Кока-кола, и др.;
 • продължава успешно и съвместната дейност с Метадоновия център към ЦПЗ, гр. Русе;
 • продължава дейността в здравните служби в кв. „Образцов чифлик“ и ДЗС.

Дружеството работи със собствени оборотни средства, както за оперативната си дейност, така и за инвестиционната си  дейност.

Реализираните инвестиции през 2019 г. са:  закупен нов фетален монитор за АГ кабинет с цел оптимизиране на дейността му; дообзаведен  дерматологичен кабинет с нова диагностична апаратура; обзаведен новият ендокринологичен и функционален кабинет с ново поколение ехограф с два трансдюсера за подобряване на диагностичната им дейност; възстановена е дейността на психиатричния кабинет към който е включен и психолог; открит за работа е нов гастроентерологичен кабинет и втори кабинет по кардиология; закупени са нови компютри за някои кабинети с нов софтуер; извършени довършителни ремонти в сградата на Борисова №36; продължава дейността в здравните служби в кв. „Образцов чифлик“ и ДЗС; продължава обучението на студенти от РУ „Ангел Кънчев“ по следните специалности – медицински сестри и акушерки; участие на лекари – специалисти в семинари, колегиуми и работни срещи.

Инвестиционните намерения на „МЦ 1 – Русе“  ЕООД през 2020 г. са насочени в няколко напрвления:

 • в нова медицинска апаратура и техника: оборудване на кардиологичен кабинет за извършване на високо специализирани дейности; възстановяване на стоматологичните кабинети в кв. Средна кула, Долапите и Дружба 2; започване работа на офталмологичен  кабинет; дообзавеждане на гастроентерологичен  кабинет; подмяна на хирургичния инструментариум;
 • в материалната база: текущи ремонти; разкриване на нови специализирани кабинети; подмяна на остарялата мебелировка;
 • в персонала: обучение и квалификация на персоналa, продължително обучение, увеличаване броя на специалистите, привличане на по-млади кадри.
Сподели: