20 209 жители на Русенска област са ваксинирани срещу коронавирус досега

„Медицински център 1 – Русе“  ЕООД ще закупи нова медицинска апаратура през настоящата година

Общинско търговско дружество „Медицински център 1 – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-09-506/28.10.1999 г. на Министерство на здравеопазването, Приложение №2 и е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, осъществявайки профилактика, диагностика и лечение в областта на вътрешната медицина, психиатрия, дерматология, хирургия, акушерство и гинекология, неврология, хирургия, УНГ, кардиология, урология и клинична лаборатория. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117115734.

Основният капитал на дружеството е 54 105 лева, разпределен в 5 410 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един и не е променян през годината. Към 31.12.2021 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 133 хил. лева, спрямо собствен капитал в размер на 97 хил. лева към 31.12.2020 г.

„Медицински център 1 – Русе” ЕООД осъществява дейността си в сътрудничество с други лечебни заведения за извънболнична помощ, РЗОК, РЗИ, РЕЛК, службите за социално подпомагане във връзка с експертизи за временна нетрудоспособност, осигуряване на помощни средства на хора с различна степен на инвалидизация, освидетелстване на болни пред Бюрото по труда.

Лечебното заведение приключва 2021 г. със счетоводна печалба в размер на 40 хил. лева. Нетният финансов резултат е печалба в размер на 35 хил. лева. Положителен е финансовия резултат от 2 хил. лева и през 2020 г. Дружеството работи със собствени оборотни средства, както за оперативната си дейност, така и за инвестиционната си  дейност.

През 2021 г. приходите на дружеството се формират от:

-договор с РЗОК за оказване на специализирана доболнична помощ на здравноосигурени лица;

-директни плащания от физически и юридически лица по цени за здравни услуги, формирани от здравното заведение по реда на действащото законодателство;

-договори с доброволни здравноосигурителни фондове;

-извършване на годишни профилактични прегледи във връзка със ЗЗБУТ на работещи, включително в Разград, Кубрат и Исперих;

-отдаване под наем на помещения, оборудване и услуги, собственост на лечебното заведение.

Анализът на дейността показва:

-възстановена е дейността на психиатричен кабинет, към който е включен и психолог

-отворен е нов гастроентерологичен кабинет, както и втори кабинет по кардиология.

-продължава успешно и съвместната дейност с Метадоновия център към „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД;

-продължава дейността в здравните служби в кв. „Образцов чифлик“ и ДЗС след основен ремонт и обзавеждане на двата медицински кабинета..

Реализирани през 2021 г. инвестиции:

 -закупен е нов фетален монитор за оптимизиране на дейността на АГ кабинет;

-с нова диагностична апаратура е дообзаведен дерматологичния кабинет;

-новият ендокринологичен и функционален кабинет е обзаведен с ново поколение ехограф с два трансдюсера за подобряване на диагностичната им дейност;

-закупен е нов  електрокардиограф и ехокардиограф за извършване на високоспециализирани изследвания в кардиологичния кабинет;

-от началото на 2021 г. е разкрит ваксинационен кабинет, който работи интензивно през цялата година;

-извършени са довършителни ремонти в сградата на Борисова №36.

Инвестиционните намерения на „Медицински център 1 – Русе“  ЕООД през 2022 г. са насочени в няколко направления:

-в нова медицинска апаратура и техника: оборудване за кардиологичен кабинет за извършване на високо специализирани дейности; започване на работа на оториноларингологичен кабинет; създаване на кабинет за психологически изследвания; дообзавеждане на гастроентерологичен кабинет; подмяна на хирургичния инструментариум;

-в материалната база: текущи ремонти; разкриване на нови специализирани кабинети; подмяна на остарялата мебелировка;

-в персонала: обучение и квалификация, увеличаване броя на специалистите и привличане на по-млади кадри.

сн. Архив

Сподели: