Месечните обезпечения и отчисления на Община Борово през тази и миналата години ще се разходват за покриване на заема за депото в Бяла

Общински съвет – Борово гласува месечните обезпечения и отчисления за 2020 година по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 01.03.2020 година до 31.12.2020 година да се разходват, както следва:

да се погасява месечна вноска в размер на 4239,71 лв. /четири хиляди двеста тридесет и девет лева и седемдесет и една стотинки/ по Договор за безлихвен заем № 11907, сключен на 18.12.2017 година между Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и Община Бяла за финансиране на обект „Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Борово – площадка за сепарираща и компостираща инсталации“.

Месечните обезпечения и отчисления за 2021 година по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците ще се разходват, както следва:

1. да се покрият разходите за разработване на Програма за опазване на околната среда за 2021-2028 година на стойност 16 000, 00 лв. без ДДС /шестнадесет хиляди лева и нула стотинки/;

2. дава съгласие останалите натрупани средства за 2021 година да се използват за  погасяване на месечна вноска в размер на 4239,71 лв. /четири хиляди двеста тридесет и девет лева и седемдесет и една стотинки/ по Договор за безлихвен заем № 11907, сключен на 18.12.2017 година между Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и Община Бяла за финансиране на обект „Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Борово – площадка за сепарираща и компостираща инсталации“.

Кметът на Община Борово трябва да предприеме необходимите действия по сключването на Договор за разработване на Програма за опазване на околната среда за 2021-2028 година.

Сподели: