Ценово общински съвет

Местният парламент в Ценово ще работи по нов правилник

Време за прочитане: < 1 мин.

С пълно мнозинство общинските съветници в Ценово приеха изменения и допълнения към досега действащия Правилник за организация и дейност на местния парламент. Според вносителя на докладната записка Галина Георгиева – председател на Общинския съвет, местните законодатели вече разполагат с актуализиран документ, който е съобразен с всички актуални промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Така ще се прецизират и решенията, които ще се обсъждат на заседания на постоянните комисии. Подредбата на нормите следва процесите, които протичат в работата на съвета от внасянето на докладните записки до обявяването на приетите актове. С предложените промени се предвижда създаването и поддържането на самостоятелна страница в интернет на Общинския съвет. Осигурява се и реална възможност на населението от общината да упражнява правата си и да участва в местното самоуправление и да решава въпроси от местно значение.

Местните законотворци дадоха съгласието си Община Ценово да кандидатства с проект пред Предприятието за управление на дейностите по опазването на околната среда /ПУДОС/. Предвижда се да бъде извършена реконструкция на част от водопреносната система в Ценово и Долна Студена. Проектното предложение предвижда в Ценово да се подменят 2090 метра от съществуващия водопровод. В Долна Студена нови тръби ще бъдат положени в продължение на 2895 метра.

Общинските съветници приеха отчета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за изминалата 2017 година и приеха общинска програма за интеграция на ромите през периода 2018 – 2020 г.

Сподели:

Още новини от деня