„МИГ Тутракан – Сливо поле” подписа договор за 5 млн. лева

На 25.07.2018 г. в сградата на Министерството на земеделието, храните и горите в София Сдружение с нестопанска цел „МИГ Тутракан – Сливо поле” с председател д-р Димитър Венков Стефанов подписа споразумение № РД 50-58/25.07.2018г. с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г. и на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Тутракан и Сливо поле на обща стойност 5 213 482.00 лв.

В тази връзка, на 30 юли в Тутракан ще се проведе общо събрание на това сдружение при следния дневен ред:

  • Представяне на предложение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ и бюджети за 2017 г., за 2018 г., за периода на изпълнение на Стратегията 2017- 2023г. на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“;
  • Вземане на решение за промяна в състава на екипа на МИГ.
  • Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегията за ВОМР, поради промяна в състава на екипа на МИГ.
  • Приемане на бюджет за 2018г. на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” преди внасянето му за одобрение от Управляващия орган.
  • Освобождаване на членове на Общо събрание.
  • Приемане на членове на Общо събрание.
  • Разни.
Сподели:

Още новини от деня