Минималните цени на таксиметровите услуги в Русе стават 1.05 лева през деня и 1.20 лева през нощта

В Общински съвет Русе постъпи писмо с вх. № 831/18.10.2022 г. от заинтересовани таксиметрови превозвачи с искане за промяна в цената на предлаганата от тях услуга съответно за дневна 1.05 – 1.50 лв/км и нощна 1.20 – 1.80 лв/км. Основен мотив за исканите промени в цените са покачването на цените на горивата, разходите за поддръжка на автомобилите, поскъпването на застраховките и техническите прегледи, цената на труда както и обстоятелството, че същите не отговарят на пазарната действителност в гр. Русе.

С изменението на чл. 24 ал. 5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници /Наредбата/ (ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 2.02.2021 г.)
в срок до 31 октомври общинският съвет определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата календарна година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за следващата календарна година, се прилагат цените, които са били определени към 31 декември.

 Последното изменение на цените за километър пробег е прието с Решение                  № 678 /14.10.2021 г., където Общински съвет – Русе  е определил минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе – дневна тарифа 0.89 лв. на км. и нощна тарифа 0.99 лв. на километър и максимални такива – дневна тарифа 1.29 лв. на км. и нощна тарифа 1.49 лв. на км.

На 10.11.2022 г. беше проведено заседание на  Постоянната комисията по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението към Общинския съвет, която разгледа постъпилото предложение за промяна на цените и единодушно взе решение предложението да бъде разгледано от Постоянната комисия по законност обществен ред и сигурност, където да се прецени, законосъобразността на предложението и дали да бъде изготвен проект на решение. Предвид обстоятелството, че настоящото предложение притежава характера на общ административен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс, е необходимо публично оповестяване на проекта на акта, като същият следва да бъде публикуван на сайта на Общинския съвет не по-късно от един месец преди приемането му. В тази връзка на свое заседание, проведено на 10.11.2022 г. ПК по ЗОРС взе решение такъв проект да бъде изготвен и внесен от Председателя на Общински съвет – Русе.

Общински съвет – Русе ще определи цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Русе, както следва:

  1. Минимални цени:
    1. Дневна тарифа – 1.05 лв.;
    1. Нощна тарифа – 1.20 лв.
  2. Максимални цени:
    1. Дневна тарифа – 1.50 лв.;
    1. Нощна тарифа – 1.80 лв.
Сподели: