темида съд дело

Министерството на енергетиката е осъдено от русенско дружество

Време за прочитане: < 1 мин.

Министерство на енергетиката, със седалище в гр.София, ул. „Триадица“ № 8, представлявано от министъра на енергетиката Т.М.П., бе осъдено от Административен съд – Русе да заплати на „Скални материали“ АД, с ЕИК 117000486, със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул.“Отец Паисий“ № 6, представлявано от изпълнителния директор В. К. Т., сумата от 2130 лева – обезщетение за имуществени вреди, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение, от незаконосъобразно наказателно постановление № Е-НП-5/24.04.2019 г., издадено от Т. П. П. – министър на енергетиката и отменено с влязло в сила решение № 110/29.08.2019 г., постановено по АНД № 162/2019 г. по описа на Районен съд – Бяла, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на влизане в сила на решението – 08.01.2020 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 725 лева – деловодни разноски.

С влязло на 08.01.2020 г. в сила решение № 110/29.08.2019 г., постановено по АНД № 162/2019 г. по описа на Районен съд – Бяла е отменено издаденото срещу дружеството наказателно постановление № Е-НП-5/24.04.2019 г. на Т. П. П. – министър на енергетиката. Във въззивното производство пред районния съд дружеството е било представляван от адвокат от „Адвокатско дружество – Р. и К. М.“, с ЕИК 176179101, с което е сключен договор за правна защита и съдействие серия А – № 0000000330/05.06.2019 г. За осъщественото процесуално представителство и защита по АНД № 162/2019 г. по описа на Районен съд – Бяла на 21.08.2019 г. е заплатено по банкова сметка *** лева. Заплатеното възнаграждение представлява имуществена вреда, която, съгласно задължителните указания по Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017 г. на ВАС по т. д. № 2/2016 г., е пряка и непосредствена последица от отмененото незаконосъобразно наказателно постановление.

Сподели:

Още новини от деня