кацелово-2022-нива

Министерството на земеделието започва информационна кампания за условията за кандидатстване по две процедури от Плана за възстановяване, в Русе е на 15 ноември

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) започва информационна кампания, по време на която експерти ще разяснят на земеделските производители условията при подаване на проектни предложения по двете стартирали процедури от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)  – „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ и „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“. Това съобщиха от МЗХ.

Кампанията цели да запознае потенциалните бенефицери с подробности за възможностите, условията и сроковете при кандидатстването. 

По двете направления от „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство“ по НПВУ е предвиден общ бюджет от 333 млн. лв.

Средствата по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ са 318 млн. лева без ДДС. С процедурата ще се подкрепят проекти, които стимулират иновативни производствени и цифрови технологии, както и да се подобри отглеждането на селскостопански култури и животни. Допустими са инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, както и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 30 000 лв. без ДДС, а максималният – 1 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 20 декември т. г.

Бюджетът по направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ е 15 млн. лева. Процедурата има за цел да стимулира процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция от сектор „Плодове и зеленчуци“ чрез създаване на къси вериги на доставка, модернизиране и автоматизиране на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци. Финансовата подкрепа е насочена към инвестиции, които допринасят за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 300 000 лв., а максималният – 2 346 960 лв. Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 22 декември т.г.

Първите информационни дни ще се състоят на 14 ноември във Велико Търново, на 15 ноември – в Русе и в Стара Загора, на 16 ноември в Бургас.

Сподели: